Thứ Tư, 20/01/2021, 20:58 (GMT+7)
.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG:

Giải trình, tiếp thu ý kiến thảo luận của Tổ đại biểu HĐND tỉnh (tiếp theo kỳ trước)

Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, rà soát đề xuất tinh loại bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp. Công bố kịp thời, đầy đủ, minh bạch các thủ tục hành chính mới... Thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư góp phần tăng thu ngân sách và huy động nguồn lực cho phát triển KT-XH.

 (i) Về phát triển doanh nghiệp, phát triển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp:

Kế hoạch năm 2021 đã giao các chỉ tiêu cụ thể số lượng phát triển doanh nghiệp cho các địa phương để phấn đấu số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt mức cao nhất (thành lập mới 710 doanh nghiệp năm 2021). Tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả Luật Doanh nghiệp năm 2020, tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận với các nguồn lực trong hoạt động sản xuất - kinh doanh như: Tài chính, nhân lực, công nghệ, thị trường... Tiếp tục thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh có quy mô đủ lớn để chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp. Sớm kiến nghị Trung ương ban hành Luật Quản lý Hộ kinh doanh để giúp công tác quản lý hộ kinh doanh đi vào nền nếp, trong đó có quy định về các điều kiện hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Luật Quản lý Hộ kinh doanh ra đời sẽ góp phần phát triển doanh nghiệp từ những hộ kinh doanh đủ điều kiện.

Thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên và cộng đồng dân cư, hình thành rõ nét hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại địa phương; hỗ trợ kết nối ý tưởng khởi nghiệp với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh... Triển khai đi vào hoạt động có hiệu quả Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tiền Giang nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong đối tượng thanh niên, sinh viên... Hoàn thành và triển khai thực hiện Đề án “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025”.

(ii) Về thu hút đầu tư:

- Tập trung triển khai thi hành Luật Đầu tư 61/QH14 ngày 17-6-2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản  2522 ngày 11-12-2020 triển khai Luật Đầu tư  61/QH14 đến các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị, thành; đồng thời, phối hợp với lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến để trao đổi, hướng dẫn cụ thể hơn các điểm mới của Luật Đầu tư năm 2020 cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

- Tập trung thực hiện tốt công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư: Nghiên cứu, triển khai thực hiện tốt Nghị định 25 ngày 28-2-2020 của Chính phủ và Thông tư 06 ngày 18-9-2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa: Tập trung thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo 253 ngày 11-11-2020 về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách xã hội hóa. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản đề nghị các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức rà soát, lập danh mục 14 dự án mời gọi xã hội hóa. Đầu năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xây dựng và phát hành sổ tay hướng dẫn thực hiện các dự án xã hội hóa, để các sở, ngành, địa phương và các nhà đầu tư thuận lợi trong nghiên cứu và thực hiện Đề án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung thực hiện Nghị định 57 ngày 17-4-2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn: HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 03/2019; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 417/2019 về triển khai thực hiện Nghị định 57/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và Nghị quyết 03/2019 của HĐND tỉnh quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Tiếp tục tập trung thực hiện Kế hoạch 417 ngày 4-12-2019 của UBND tỉnh.

(Còn tiếp)

.
.
.