Thứ Ba, 23/05/2023, 09:06 (GMT+7)
.

Huyện Châu Thành: Học tập Bác gắn với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương

Thực hiện Kết luận 01 ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Kết luận 01), qua 2 năm triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương

LÃNH, CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC TRIỂN KHAI

Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã kịp thời xây dựng, ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo từng giai đoạn. Quá trình thực hiện, huyện luôn quan tâm gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Kết luận 01 với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01.
Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01.

Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm đầu mối tham mưu cấp ủy huyện hướng dẫn thực hiện chuyên đề, tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề phù hợp với đặc điểm, điều kiện từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thường xuyên theo dõi các bước thực hiện Kết luận 01 và chuyên đề, nhất là việc quán triệt về mặt quan điểm, chủ trương của Đảng, văn bản lãnh đạo thực hiện của cấp ủy, đưa học tập và làm theo gương Bác trở thành một nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể, việc thực hiện làm theo, tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy Đảng đã tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 01 theo các chuyên đề, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành giải pháp quan trọng trong chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan trực thuộc triển khai thực hiện Kết luận 01 gắn với thực hiện Chỉ thị 27 ngày 8-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 07 ngày 24-10-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯƠC

Xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận 01 là nhiệm vụ thường xuyên, các cấp ủy Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị huyện đã tổ chức nghiên cứu, học tập, thực hiện chuyên đề toàn khóa và chuyên đề 2022 bằng những hình thức phù hợp với từng thời điểm, nhất là trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh, nhưng công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện được đảm bảo nghiêm túc, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Cụ thể đối với Kết luận 01, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy, chuyên đề toàn khóa đồng thời là chuyên đề năm 2021 đã triển khai hoàn thành trong tháng 9-2021 với hình thức đảng ủy cơ sở tổ chức triển khai cho bí thư chi bộ, cán bộ lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, sau đó các đồng chí này về triển khai lại trong các cuộc họp của chi bộ, cơ quan, đơn vị; đối với chi bộ cơ sở, bí thư trực tiếp báo cáo chuyên đề cho đảng viên và gửi tài liệu đến cán bộ, đảng viên tự học, tự nghiên cứu; kết quả có 54/54 cơ sở đảng đã tổ chức học tập với số lượng đảng viên dự là 5.282/5.343 đảng viên, đạt 98,85%.

Đối với chuyên đề năm 2022, việc triển khai quán triệt kế hoạch học tập và chuyên đề giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức triển khai cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, bí thư các tổ chức cơ sở đảng, bí thư chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở vào ngày 15, 17-3-2022; sau đó các bí thư chi bộ, đảng bộ bộ phận về triển khai cho đảng viên và đợt học tập đã hoàn thành trong tháng 3-2022 với kết quả có 5.439/5.492 đảng viên dự (đạt 99%).

Đối với chuyên đề năm 2023, huyện đã triển khai học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ, hiệu trưởng, giáo viên môn giáo dục công dân bằng hình thức kết nối trực tuyến với Tỉnh ủy vào ngày 31-3 vừa qua, kết quả có 5.765/5.906 đảng viên và 16 giáo viên giáo dục công dân ngoài Đảng dự; sau đó tổ chức học tập, tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Song song với việc triển khai việc học tập chuyên đề, các cấp ủy gắn kết với việc triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng nền văn hóa dân tộc, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó có Kết luận 21 ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Sau học tập, cấp ủy huyện đã chỉ đạo đưa các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ tại chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể. Hầu hết các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đoàn thể tổ chức thực hiện tốt, cơ bản bám sát chuyên đề học tập và làm theo gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc học tập, sinh hoạt đã giúp cấp ủy và cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI TRONG THỜI GIAN TỚI

Theo  đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành, công tác tổ chức triển khai Kết luận 01 theo đúng tinh thần nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội gắn với phong trào thi đua yêu nước, với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề cấp thiết, nổi cộm, bức xúc của nhân dân.

Kết quả học tập cơ bản đạt mục đích, yêu cầu đề ra, là động lực tinh thần vượt qua khó khăn, thử thách để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.
Trong thời gian tới, huyện tiếp tục quán triệt và thực hiện Kết luận 01 và các quy định về trách nhiệm nêu gương của Trung ương, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy để lãnh đạo thực hiện gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận chuyên đề của Đảng, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương, quan tâm chỉ đạo lựa chọn thực hiện những nội dung trọng tâm, đột phá và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Huyện đưa nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng của chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên; làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay.

Đồng thời, quan tâm chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch đăng ký làm theo, việc học tập đạo đức phải được gắn liền với việc thực hành đạo đức, lấy kết quả học tập và làm theo làm một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Trước mắt, từ nay đến cuối năm 2023, huyện triển khai thực hiện hiệu quả chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, mở rộng dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng, phát huy dân chủ gắn với kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Cùng với đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Trung tâm Chính trị, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện thực hiện chương trình giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, học sinh, đưa nội dung học tập và làm theo gương Bác vào bồi dưỡng, tập huấn, sinh hoạt, nhất là lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và lớp đảng viên mới...

Các cấp ủy Đảng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát toàn diện các bước thực hiện Kết luận 01, các quy định về trách nhiệm nêu gương gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện chuyên đề mới, định kỳ có sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân thực hiện tốt.

SƠN PHẠM

.
.
.