Thứ Ba, 26/03/2024, 10:30 (GMT+7)
.

Quyết tâm gìn giữ và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng

Trong bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điểm lại những chặng đường gian khổ nhưng đầy vinh quang của dân tộc ta từ ngày có Đảng.

a
Ảnh: THÀNH ĐẠT

Qua đó, chúng ta nhận thức sâu sắc hơn về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, đưa dân tộc Việt Nam tiến bước trên những chặng đường mới.

Hơn 90 năm qua, những chiến thắng vĩ đại trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới là thực tiễn phong phú và sinh động chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân; đồng thời cũng đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học quý báu hun đúc nên những truyền thống vẻ vang.

Tổng Bí thư chỉ rõ đó là những truyền thống: Trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối; nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng.

Đảng gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu. Đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí. Đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả.

Thế hệ hôm nay phải có trách nhiệm ra sức giữ gìn và phát huy những truyền thống vẻ vang của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo đồng chí Tổng Bí thư, thế hệ hôm nay phải có trách nhiệm ra sức giữ gìn và phát huy những truyền thống vẻ vang của Đảng. Chúng ta cũng thấy rõ, trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước hiện nay có những thời cơ, thuận lợi và cũng sẽ có nhiều khó khăn, thách thức lớn đòi hỏi Đảng ta ngày càng vững mạnh, đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước tiếp tục vững bước đi lên.

Cũng trong giai đoạn hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đang quyết tâm gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống quý báu của Đảng, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai ngày càng quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai sâu rộng, kiên quyết, kiên trì, ngày càng hiệu quả đã góp phần làm trong sạch đội ngũ và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tuy nhiên, theo tôi, trong thực tế hiện nay có vấn đề cần phải quan tâm nhiều hơn nữa, đó là củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với quần chúng nhân dân.

Những năm qua, công tác dân vận và việc thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm đẩy mạnh theo hướng cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó phát huy được vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân tham gia bàn bạc những công việc của địa phương, đất nước; đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, hương ước, quy ước và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, phải thấy rằng, có lúc, có nơi, việc quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về dân chủ chưa được kịp thời; có địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện còn mang tính hình thức, đối phó. Một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu, trách nhiệm trong thực thi công vụ, còn cửa quyền, hách dịch với người dân. Ở cấp cơ sở vẫn xảy ra tình trạng vi phạm dân chủ, gây bức xúc, khiếu kiện đông người, vượt cấp, nhất là trong thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, đền bù, tái định cư khi thu hồi đất...

Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa, làm cho việc thực hành dân chủ ngày càng thấm sâu vào mọi hoạt động phong phú, đa dạng của đời sống xã hội, để phát huy dân chủ trở thành công việc thường xuyên, liên tục, là động lực phát triển kinh tế-xã hội, điều kiện để chăm lo tốt hơn đời sống, lợi ích, hạnh phúc của nhân dân, thực hiện công bằng xã hội, khơi dậy các phong trào hành động cách mạng của quần chúng tham gia phát triển đất nước.

Các đồng chí bí thư cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt các cấp, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị cần phải thật sự phát huy dân chủ trong Đảng, công khai, minh bạch trong điều hành của chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành vi xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân. Có như vậy mới củng cố được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, tạo nên sự đồng thuận xã hội, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn cách mạng mới.

Theo nhandan.vn
 

 

.
.
.