Thứ Sáu, 24/05/2024, 09:30 (GMT+7)
.
CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH TIỀN GIANG NGUYỄN CHÍ TRUNG:

Sẵn sàng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang

Tính đến ngày 10-5, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã thành công tốt đẹp. Trao đổi với phóng viên (PV) Báo Ấp Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang Nguyễn Chí Trung khẳng định: Công tác tổ chức đại hội cấp huyện đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện, tỉnh quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh theo đúng kế hoạch đề ra.

* PV: Đến thời điểm này, các địa phương đã tổ chức xong Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện, đồng chí đánh giá như thế nào về công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện?

* Đồng chí Nguyễn Chí Trung: Thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện; đồng thời, trực tiếp chỉ đạo và tổ chức các đoàn công tác kịp thời nắm bắt tiến độ, tình hình tổ chức Đại hội, tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

Nhìn chung, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, thị xã chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng các kế hoạch tổ chức Đại hội cấp mình, từ đó công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm thực hiện đúng quy trình, quy định, chương trình và tiến độ đề ra. Tính đến ngày10-4-2024, có 172/172 đơn vị cấp xã đã hoàn thành xong Đại hội và đến ngày 10-5-2024, tất cả 11 đơn vị cấp huyện đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 -  2029.

Qua công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện, chúng tôi thấy rằng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện đã chủ động, sớm triển khai và thực hiện rất nghiêm túc công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội theo tinh thần rõ việc, rõ trách nhiệm. Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo nhiệm kỳ qua; xây dựng Chương trình hành động nhiệm kỳ mới, lựa chọn các mục tiêu, giải pháp thực hiện; góp ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Đại hội đã thống nhất hiệp thương và cử nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ mới đảm bảo cơ cấu, thành phần, các ngành, các giới, các cá nhân tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương. Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện đã bầu đủ các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực là những người đủ năng lực, uy tín, phẩm chất và được tín nhiệm cao trong nhân dân. Đại hội đã hiệp thương cử 627 vị Ủy viên Ủy ban và 48 vị trong Ban Thường trực. Có 5 đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện tái cử là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện (TP. Mỹ Tho, TP. Gò Công, các huyện Châu Thành, Cai Lậy, Cái Bè); ứng cử mới 6 đồng chí, trong đó có 3 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện (TX. Cai Lậy, các huyện Tân Phước, Gò Công Đông), 3 đồng chí Chủ tịch là Ủy viên Ban Chấp hành cấp ủy huyện (Tân Phú Đông, Gò Công Tây, Chợ Gạo).

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Chợ Gạo nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Chợ Gạo nhiệm kỳ 2024 - 2029.

* PV: Công tác nhân sự được đặc biệt quan tâm trong các kỳ Đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chuẩn bị nhân sự như thế nào, thưa đồng chí?

* Đồng chí Nguyễn Chí Trung: Trước hết, tôi xin nói rõ về tiêu chuẩn Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029 cần phải có:

- Tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc, tán thành mục tiêu tương đồng là xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc;

- Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Tán thành Điều lệ MTTQ Việt Nam; có khả năng tập hợp, đoàn kết nhân dân; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các chương trình công tác của MTTQ Việt Nam.

- Đảm bảo sức khỏe, có kiến thức và khả năng đóng góp ý kiến với cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, quản lý; đóng góp ý kiến với MTTQ Việt Nam các cấp trong việc xây dựng, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động của MTTQ Việt Nam.

- Có uy tín, tiêu biểu, đại diện cho một giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, một lĩnh vực, ngành nghề hoặc đại diện cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Xuất phát từ những tiêu chuẩn quy định nêu trên, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thực hiện đúng các bước quy trình chuẩn bị nhân sự, xây dựng Đề án nhân sự khóa mới, báo cáo cấp ủy cùng cấp và tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thống nhất: Số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029 là 82 vị (tăng 7 vị so với nhiệm kỳ trước), trong đó tái ứng cử 44 vị, ứng cử mới 38 vị. Về cơ cấu thành phần gồm: Các tổ chức thành viên là 28 vị; cá nhân tiêu biểu là 34 vị; MTTQ Việt Nam cấp dưới trực tiếp là 11 vị và chuyên trách MTTQ Việt Nam tỉnh là 9 vị; ngoài Đảng 21 vị, chiếm tỷ lệ 25,6% (tỷ lệ ngoài Đảng không thấp hơn nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 25,3%). Đề án nhân sự Đại hội được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ tập thể đi đôi với phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất; đáp ứng yêu cầu thực tiễn nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong tình hình mới.

Quy trình lựa chọn, giới thiệu nhân sự khóa mới bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu, thành phần, chú trọng tính đại diện, tính tiêu biểu, thể hiện rõ việc mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Danh sách dự kiến giới thiệu nhân sự để Đại hội hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

PV: Đồng chí có thể thông tin về tiến độ công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029 tính đến thời điểm này?

* Đồng chí Nguyễn Chí Trung: Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, kế hoạch xác định rõ nội dung công việc và thời gian thực hiện. Đến ngày 9-5-2024, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện đã tiến hành xong. Nội dung quan trọng nhất của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp tỉnh là xây dựng Báo cáo chính trị về kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024; Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường trực nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Đề án nhân sự; cùng với việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và đề ra Nghị quyết, Chương trình hành động nhiệm kỳ mới 2024 - 2029 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; báo cáo góp ý đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX và Chương trình hành động mới (trong đó Chương trình 6: Xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, đây là nội dung mới); Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029; Báo cáo tổng kết đợt sinh hoạt chính trị và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029… Các nội dung nêu trên đã thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra.

Việc tổ chức thảo luận các dự thảo Văn kiện được tiến hành dân chủ, có sự tham gia rộng rãi của các tổ chức thành viên, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cán bộ Mặt trận đương nhiệm và các đồng chí lãnh đạo, quản lý và đại biểu Đại hội. Các Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024, Đề án nhân sự, Chương trình hành động của nhiệm kỳ 2024 - 2029 và các nội dung chuẩn bị Đại hội được Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cùng với các đồng chí Trưởng các Ban Đảng Tỉnh ủy trực tiếp góp ý; đồng thời, đang báo cáo xin ý kiến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện trình Đại hội trong thời gian tới.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội bao gồm: Văn kiện, Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ, Đề án nhân sự và các văn bản có liên quan cùng với mọi hoạt động phục vụ Đại hội đã cơ bản đảm bảo, sẵn sàng cho việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5-2024.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

LÊ PHƯƠNG (thực hiện)

 

.
.
.