Thứ Tư, 12/06/2024, 08:46 (GMT+7)
.

Đẩy mạnh phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Thời gian qua, Thành ủy Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố.

Chi bộ Liên đoàn Lao động TP. Mỹ Tho kết nạp đảng viên là công đoàn viên của doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
Chi bộ Liên đoàn Lao động TP. Mỹ Tho kết nạp đảng viên là công đoàn viên của doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Để tăng cường và mở rộng nguồn phát triển Đảng, ngoài thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, Ban Thường vụ Thành ủy Mỹ Tho còn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phát triển đảng viên mới như: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 81 ngày 1-11-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Kế hoạch 89 ngày 18-4-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Đề án 03 ngày 28-12-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Kết quả, đến nay, thành phố có 18 doanh nghiệp có tổ chức Đảng (4 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 14 chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy) với tổng 205 đảng viên.

Từ năm 2019 đến nay, thành phố thành lập 2 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Cùng với đó, thành phố tập trung thực hiện công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên và việc thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước theo Đề án 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kết quả, thành phố đã bồi dưỡng tạo nguồn, giới thiệu 36 đoàn viên ưu tú đưa vào nguồn cảm tình Đảng; đồng thời, đưa đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Đến nay, thành phố đã kết nạp được 32 đảng viên mới đang làm việc trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, trong đó 10 đảng viên được giới thiệu sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Liên đoàn Lao động thành phố; các chi, đảng bộ doanh nghiệp trực thuộc Thành ủy 10 đảng viên, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường, xã 12 đảng viên).

Từ khi triển khai thực hiện Đề án 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước của Thành ủy Mỹ Tho đã tập trung tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 03, phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan có liên quan để thực hiện tốt công tác rà soát, nắm tình hình và vận động các chủ doanh doanh nghiệp có đủ điều kiện để thành lập tổ chức Đảng và phát triển đảng viên.

Đảng ủy phường, xã đã phân công từ 1 đến 2 đảng viên công tác tại cơ quan phường, xã về sinh hoạt tại các chi bộ doanh nghiệp tư nhân nhằm giúp chi bộ nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt nền nếp, hướng dẫn chi bộ tạo nguồn cảm tình Đảng, phát triển đảng viên mới.

Đối với đảng viên đang công tác trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng) do Chi bộ Liên đoàn Lao động thành phố giới thiệu kết nạp vào Đảng thì sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Liên đoàn Lao động thành phố và từ khi thực hiện Đề án 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành phố đã bồi dưỡng 18 đoàn viên ưu tú và kết nạp 10 đảng viên là công nhân, lao động và chủ doanh nghiệp tư nhân.

Để củng cố, phát triển tổ chức Đảng và tăng cường kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đạt kết quả cao, thời gian tới, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp như: Đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng về vai trò và sự cần thiết phải thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước để tạo sự thống nhất trong nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và người lao động; tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là với tổ chức Công đoàn cùng cấp trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo nguồn phát triển tổ chức Đảng, đảng viên.

Cùng với đó là thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của tổ chức Đảng, các đoàn thể phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp; coi trọng xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, làm rõ mối quan hệ giữa cấp ủy với hội đồng quản trị, ban giám đốc và các đoàn thể. Đồng thời, quan tâm chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể trong doanh nghiệp, nhất là tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên.

        THANH TÙNG

 

.
.
.