Thứ Ba, 11/06/2024, 15:09 (GMT+7)
.

Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới

(ABO) Ngày 11-6, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 1, năm 2024.
 
Khen thưởng các học viên xuất sắc.
Khen thưởng các học viên xuất sắc.

Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 1 có 91 học viên là đảng viên mới kết nạp trong khối. Trog thời gian từ ngày 21-5 đến ngày 11-6, các học viên đã học tập, nghiên cứu 10 bài học, 1 báo cáo chuyên đề, 1 thảo luận với các nội dung, như: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường chỉnh đốn Đảng…

 
Trao chứng nhận cho các học viên.
Trao chứng nhận cho các học viên.

Kết thúc khóa học, các học viên đều hoàn thành tốt chương trình, học tập tích cực, nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ nội dung bài giảng được truyền đạt; chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học, trong đó có 9 học viên xuất sắc.

Trao chứng nhận cho các học viên.
Trao chứng nhận cho các học viên.

Khóa bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới là đợt học tập cần thiết và bắt buộc đối với các đảng viên mới kết nạp, giúp đảng viên mới nâng cao lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục tự phấn đấu, rèn luyện để đủ điều kiện và được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

P. MAI - C.THẮNG
 
.
.
.