Sự thật cái gọi là
Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"
Những năm qua, Việt Nam luôn nhất quán chính sách thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và phát triển đất nước.
14:49 | 25/05/2024
Phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc về di sản Hồ Chí Minh
Phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc về di sản Hồ Chí Minh
Di sản Hồ Chí Minh mang tính phổ quát, bền vững, vượt thời đại và vẹn nguyên tính thời sự. Chính vì thế, các thế lực thù địch luôn xem di dản của Người là một mục tiêu, trọng tâm chống phá.
09:16 | 20/05/2024
Khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh mang giá trị trường tồn của Đảng và dân tộc
Khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh mang giá trị trường tồn của Đảng và dân tộc
Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, Đảng ta luôn lấy “chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động“.
17:11 | 18/05/2024
Khơi dậy lòng yêu nước, đập tan những luận điệu thù địch, sai trái!
Khơi dậy lòng yêu nước, đập tan những luận điệu thù địch, sai trái!
Nhà sử học Alain Ruscio đã phát biểu: Nếu có ai hỏi tôi mười sự kiện lớn của thế kỷ 20 là gì, tôi sẽ nói rằng chắc chắn là có Điện Biên Phủ.
14:42 | 13/05/2024
Phản bác một số quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận chống phá Đại hội XIV của Đảng
Phản bác một số quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận chống phá Đại hội XIV của Đảng
Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận hiện nay là biện pháp quan trọng hàng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng.
16:26 | 11/05/2024
Ngăn ngừa suy thoái từ lối sống sính ngoại, bài nội
Ngăn ngừa suy thoái từ lối sống sính ngoại, bài nội
Tư duy và lối sống kiểu sính ngoại, bài nội đã gây ra nhiều hệ lụy, nhưng không phải ai cũng nhận ra...
21:17 | 09/05/2024
Cảnh giác với chiêu trò mới của các thế lực thù địch trên không gian mạng
Cảnh giác với chiêu trò mới của các thế lực thù địch trên không gian mạng
Những ngày gần đây, mạng xã hội dậy sóng nhiều tin đồn xuyên tạc sự thật, với tần suất lan truyền chóng mặt, gây tác hại đến công chúng tiếp nhận thông tin.
10:27 | 07/05/2024
Karl Marx đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội và những vấn đề đặt ra hiện nay
Karl Marx đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội và những vấn đề đặt ra hiện nay
Karl Marx và những người đồng chí của mình đã phải tiến hành cuộc đấu tranh quyết liệt chống lại các chủ nghĩa cơ hội dưới mọi màu sắc.
21:19 | 06/05/2024
Không thể đánh tráo bản chất, bôi đen Chiến thắng 30/4/1975
Không thể đánh tráo bản chất, bôi đen Chiến thắng 30/4/1975
Cứ mỗi dịp 30/4, các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị tái diễn điệp khúc xuyên tạc về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của đại thắng mùa xuân năm 1975...
13:49 | 30/04/2024
Đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược là cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam
Đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược là cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam
Ngày 30-4-1975, dân tộc ta đã làm nên thắng lợi vĩ đại, với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc đấu tranh chính nghĩa chống đế quốc Mỹ...
22:41 | 27/04/2024
.
.