Thứ Bảy, 18/05/2024, 17:11 (GMT+7)
.

Khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh mang giá trị trường tồn của Đảng và dân tộc

(ABO) Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, Đảng ta luôn lấy “chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Đó là nguyên tắc nhất quán, nội dung cốt lõi trong mọi hoạt động cách mạng của Đảng, giành được những thắng lợi vẻ vang trên tất cả các mặt trận từ thời kỳ đấu tranh chống xâm lược đến thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển để đưa đất nước ta “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. 
 
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - MỘT HỌC THUYẾT CÁCH MẠNG VÔ GIÁ CỦA VIỆT NAM 
 
Lùi về lịch sử hơn một thế kỷ trước, chứng kiến cảnh mỗi người dân đều đang rên siết dưới chế độ thực dân Pháp thống trị, với lòng yêu nước, thương dân thiết tha, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã chọn con đường đi cứu nước theo lối riêng của mình khi bắt gặp được ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Người đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc.
 
Thời đại Hồ Chí Minh, cuộc cách mạng của dân tộc ta sang một trang mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh “chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, quân và dân ta một lòng “Bác bảo đi, là đi/Bác bảo thắng, là thắng” vượt qua gian khổ, tình nguyện xông pha vào chiến trường "mưa bom, bão đạn" quyết đánh bại mọi kế hoạch thực hiện chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, làm nên những thắng lợi vĩ đại, lừng lẫy khắp năm châu, bốn bể. 
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, vì mục tiêu giành độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, vì mục tiêu giành độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân. Ảnh: Tư liệu. 
 
Công lao của Người đối với dân tộc ta, dân ta, đất nước ta như non cao biển rộng. Bởi vậy mà toàn dân tộc Việt Nam đã tin Đảng, yêu Bác Hồ. Đó là lòng tin tuyệt đối vào Bác, vào Đảng, đoàn kết, kiên trung chống lại kẻ thù. Ngay cả khi Bác mất, ánh sáng tư tưởng của Người vẫn tiếp tục soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với quân và dân ta chung sức, đồng lòng kiên định xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay, mang lại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. 
 
Chính vì sự hy sinh to lớn dành trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, tầm vóc và tư tưởng của Người mang giá trị trường tồn của cả dân tộc và có sức ảnh hưởng to lớn đối với các nước trên thế giới nên các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị tăng cường các hoạt động xuyên tạc, khoét sâu, thổi phồng những quan điểm cực đoan về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh, lợi dụng mạng xã hội để thực hiện, tuyên truyền các chiến dịch “chuyển lửa về quê hương”,... nhằm hạ thấp uy tín, phủ nhận công lao to lớn của Người đối với cách mạng Việt Nam, dốc lòng phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng. 
 
Bác Hồ thăm hỏi các cụ già khi về thăm Pác Bó (Xuân Tân Sửu 1961). Ảnh: Tư liệu
Bác Hồ thăm hỏi các cụ già khi về thăm Pác Bó (Xuân Tân Sửu 1961). Ảnh: Tư liệu.
 
Cùng với chống phá, xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh, các thế lực thù địch đã triệt để khai thác và lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm mà Đảng ta đã tự đánh giá trong công tác lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước, để quy cho bản chất chế độ, từng bước chuyển hóa và thay đổi đường lối chính trị, chế độ xã hội chủ nghĩa theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản; lợi dung sự suy thoái về đạo đức, tư tưởng chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên để phủ nhận vai tro lãnh đạo của Đảng và thành tựu công cuộc đổi mới mà Đảng và nhân dân Việt Nam đã đạt được.
 
Hiện thực lịch sử diễn ra một lần nhưng nhận thức lại lịch sử phải có cách nhìn đúng đắn, khoa học, kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu sai trái, phản động, bảo vệ những giá trị chân chính. Một vấn đề mang tính tất yếu cần phải khẳng định chắc chắn rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh là một học thuyết cách mạng vô giá của Việt Nam, là ngọn cờ chiến đấu và chiến thắng của đất nước và dân tộc ta. Đồng thời, thực tiễn thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và trong công cuộc xây dựng đất nước vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là minh chứng, căn cứ xác đáng, đầy sức thuyết phục để nhận diện, lật đổ mọi âm mưu chống phá của các lực lượng thù địch.
 
Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ cần phải nhận thức đúng, học tập, kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo, tuyệt đối không giáo điều, rập khuôn hay ngả nghiêng, dao động. Qua đó, dựa trên cơ sở các chứng cứ khoa học, cán bộ, đảng viên và nhân dân ta chủ động đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh, không chỉ nhằm phủ nhận các quan điểm sai trái, thù địch mà thông qua đó, khẳng định những chân giá trị đích thực về cuộc sời, sự nghiệp, tư tưởng của Người, nhằm lan tỏa những giá trị đó rộng rãi trong đời sống xã hội. 
 
HỌC TẬP, LÀM THEO VÀ NOI GƯƠNG BÁC HỒ ĐÃ TRỞ THÀNH VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN, LIÊN TỤC 
 
Một điều chắc chắn rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh - mẫu mực điển hình về tấm lòng yêu nước, thương dân, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta. Dân tộc ta, nhân dân ta luôn tự hào khi có Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, đưa đường chỉ lối cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi trên mọi mặt trận cả quá khứ, hiện tại và tương lai. 
 
Điều tiếc nuối của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc mất khi không được phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Mong muốn cuối cùng Người là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Thực hiện lời Bác, Đảng và Nhà nước ta lãnh đạo, xây dựng đất nước vượt qua những khó khăn thử thách trong thời kỳ đổi mới đến hội nhập, phát triển toàn diện, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. 
 
Những
Những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại tỉnh Tiền Giang. 
 
Kế thừa, học tập, làm theo và noi gương Bác Hồ vĩ đại, thời gian qua, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên và liên tục của Đảng, Nhà nước. Các tổ chức Đảng và mọi tầng lớp nhân dân đã hiện thực hóa thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày có nhiều hình thức phong phú, sinh động mang lại những chuyển biến rõ rệt trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
Nhiều phong trào, mô hình hay, hình thức phong phú được triển khai như mô hình về xây dựng Tủ sách Bác Hồ, Thanh niên làm theo lời Bác, tương trợ giúp nhau làm kinh tế, xây dựng nông thôn mới,... mang lại hiệu quả thiết thực. Từ đó, trong đời sống đã xuất hiện những “bông hoa” đẹp trong vườn hoa "người tốt, việc tốt" để kính dâng lên Bác Hồ. 
 
Chính vì thế, nhiệm vụ của chúng ta cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi tình huống, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiên định, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại âm mưu và hành động của các thế lực thù địch trước những luận điệu chống đối, xuyên tạc Hồ Chí Minh, nhằm bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 
LÊ NGUYÊN 
 
.
.
.