Thứ Hai, 14/09/2020, 10:43 (GMT+7)
.

Làm tốt kiểm tra, giám sát để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp xây dựng, ban hành quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020 ngay sau Đại hội X Đảng bộ tỉnh; đồng thời, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy ngay từ đầu năm. Việc thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Võ Văn Bình chỉ đạo cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh cần phát huy thành quả và nghiêm túc rút kinh nghiệm những hạn chế, yếu kém nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ mới.
Đồng chí Võ Văn Bình chỉ đạo cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh cần phát huy thành quả và nghiêm túc rút kinh nghiệm những hạn chế, yếu kém nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ mới.

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 2.062 đảng viên (tăng 34,24% so với nhiệm kỳ trước). Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm…

Trong nhiệm kỳ qua, UBKT các cấp đã quyết định thi hành kỷ luật 243 đảng viên (giảm 27,89% so với nhiệm kỳ trước); trong đó có 7 huyện ủy viên và tương đương, 112 đảng ủy viên và 20 chi ủy viên. Hình thức kỷ luật khiển trách 125 đảng viên, cảnh cáo 68 đảng viên và khai trừ 50 đảng viên.

Qua kiểm tra, có 2.018 đảng viên thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, 44 đảng viên thực hiện chưa tốt và 15 đảng viên có khuyết điểm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật. Thực hiện kiểm tra 2.688 tổ chức đảng cấp dưới về việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; việc chấp hành chính sách, pháp luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác cán bộ. Qua kiểm tra, có 2.549 tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, 18 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật.

Cấp ủy các cấp đã thực hiện giám sát đối với 2.397 đảng viên và trên 2.500 tổ chức đảng cấp dưới. Qua giám sát, hầu hết các đảng viên, tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung giám sát; chỉ phát hiện 15 đảng viên và 12 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa đến mức phải chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp đã quyết định thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và gần 500 đảng viên do vi phạm những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống…

UBKT các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; đồng thời, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao.

Việc thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo chặt chẽ, đạt hiệu quả, xử lý nghiêm minh, kịp thời, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao kết luận kiểm tra. Cụ thể, trong 5 năm qua, UBKT các cấp đã kiểm tra 753 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, tất cả 753 trường hợp đều có vi phạm, trong đó 302 đảng viên phải thi hành kỷ luật và kiểm điểm, rút kinh nghiệm 451 đảng viên. UBKT các cấp cũng đã tiến hành kiểm tra 186 tổ chức đảng, kết quả cả 186 tổ chức đảng đều có vi phạm, trong đó 4 tổ chức đảng phải thi hành kỷ luật, còn lại chỉ kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

UBKT các cấp đã thực hiện công tác giám sát có nền nếp, nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được nâng lên rõ rệt. Trong 5 năm đã giám sát 2.659 đảng viên (tăng 116% so với nhiệm kỳ trước) và giám sát 2.556 tổ chức đảng (so với nhiệm kỳ trước tăng gần 47%). Qua giám sát, đa số đảng viên và tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung giám sát, chỉ có 19 đảng viên và 5 tổ chức đảng phải chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Qua giám sát đã giúp tổ chức đảng và đảng viên kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm nhằm sửa chữa, khắc phục kịp thời, góp phần cảnh báo, phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời khuyết điểm, vi phạm khi mới manh nha.

PHẢI KẾT HỢP GIỮA XÂY VÀ CHỐNG

Qua 5 năm thực hiện, kinh nghiệm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang rút ra đối với công tác kiểm tra, giám sát, đó là: Kiểm tra, giám sát đúng theo quy định Điều lệ Đảng.

Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát phải đảm bảo sự kết hợp giữa xây và chống. Trong đó, UBKT các cấp cần thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra hằng năm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung chọn lựa đối tượng, lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp dễ phát sinh vi phạm và những vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm để tiến hành kiểm tra, giám sát; giúp cấp ủy kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền đối với đảng viên và tổ chức đảng vi phạm.

UBKT các cấp phải nắm vững quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm vững mục tiêu, yêu cầu, nội dung của nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của đảng bộ trong từng thời gian để đề ra phương hướng, giám sát có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát phải luôn bám sát chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Võ Văn Bình lưu ý, cấp ủy phải có sự quan tâm công tác kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy cần xác định rõ kiểm tra, giám sát là để tổ chức đảng và đảng viên phòng ngừa vi phạm; kịp thời phát hiện và chấn chỉnh với tinh thần “cảnh tỉnh, răn đe” theo phương châm “phòng ngừa chặt chẽ, ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu”, không để sai phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. UBKT luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; hướng dẫn nhiệm vụ của UBKT cấp trên; thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa UBKT cấp trên với UBKT cấp dưới và các ban xây dựng Đảng, các ngành chức năng, MTTQ và các đoàn thể nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp; chú trọng công tác thẩm tra, xác minh, thực hiện tốt dân chủ trong kiểm tra, giám sát; động viên tính tự giác của đảng viên trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm tra xử lý kỷ luật Đảng.

Đối với cán bộ làm công tác kiểm tra, đồng chí Võ Văn Bình yêu cầu phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác, rèn luyện phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống; phải nắm vững các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy trình, quy định, thủ tục, hồ sơ về công tác kiểm tra, giám sát, tạo sự thống nhất cao trong các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Kịp thời tổ chức triển khai, thực hiện những chủ trương, chính sách; các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cần thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết để đánh giá, phát huy những kết quả đạt được, kịp thời rút kinh nghiệm những hạn chế, khuyết điểm qua thực tiễn để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

THỦY HÀ

.
.
Liên kết hữu ích
.