Thứ Sáu, 07/10/2022, 09:38 (GMT+7)
.
CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH TIỀN GIANG PHAN HÙNG MÃNH:

Lực lượng cựu chiến binh luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi nhiệm vụ

5 năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Tiền Giang phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội CCB đề ra. Cán bộ, hội viên CCB nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong các nhiệm vụ. Nhân Đại hội Đại biểu Hội CCB tỉnh Tiền Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Báo Ấp Bắc có cuộc trao đổi Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phan Hùng Mãnh.

* Phóng viên (PV): Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CCB tỉnh đã thực hiện đạt kết quả nổi bật nào, thưa đồng chí?

* Đồng chí Phan Hùng Mãnh: 5 năm qua, các cấp Hội CCB tỉnh đã tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp, cách làm hiệu quả vận động nhiều tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ để CCB phát triển kinh tế. Qua đó, từng bước giúp hội viên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng. Trong đó, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Tiền Giang đã ủy thác cho Hội CCB tỉnh tổ chức 394 Tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở, đã triển khai và giải ngân tổng dư nợ đến nay hơn 397 tỷ đồng, với trên 12 ngàn hộ hội viên CCB vay.

Nổi bật trong nhiệm kỳ qua của các cấp Hội CCB tỉnh là thực hiện khâu đột phá xóa khó, giảm nghèo; giải quyết khó khăn về nhà ở và giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Đầu nhiệm kỳ, hộ CCB nghèo còn 0,98 %, đến nay giảm còn 0,22%; hộ cận nghèo còn 0,62%; hộ có mức sống trung bình và khá giàu chiếm 99,77% - hộ khá và giàu tăng 28,2%; có 710 lượt cán bộ, hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi; có 5 huyện, thành, thị và 141 xã không còn hộ CCB nghèo.

Qua gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hội viên CCB đã đóng góp gần 77.500 ngày công lao động; trên 10,8 tỷ đồng, hiến 96.400 m2 đất để sửa chữa, nâng cấp, xây mới 113 cây cầu, 711 km đường giao thông nông thôn; hằng năm hoàn thành trên 1.000 công trình, công việc “Dân vận khéo”…

* PV: Với những kết quả đạt được, theo đồng chí, những bài học kinh nghiệm nào mà Hội CCB tỉnh rút ra trong nhiệm kỳ qua?

* Đồng chí Phan Hùng Mãnh: Kinh nghiệm đầu tiên, cũng là quan trọng nhất là Hội CCB tỉnh đã quán triệt, tuân thủ nguyên tắc hoạt động của tổ chức Hội dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo của tổ chức Hội cấp trên. Hội chủ động, sáng tạo làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội thường xuyên quan tâm công tác chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên; củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong các cấp Hội CCB. Gắn việc động viên CCB tham gia công tác Hội với chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của CCB; kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị với hoạt động xã hội.

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác cho cán bộ, hội viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp Hội CCB gương mẫu, trách nhiệm, tâm huyết, có phẩm chất, năng lực, uy tín hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tổ chức phong trào thi đua thực chất, hướng mạnh về cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

* PV: Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB tỉnh đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thế nào để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Hội, thưa đồng chí?

* Đồng chí Phan Hùng Mãnh: Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB tỉnh xác định tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm đó là phát huy  bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng Hội CCB tỉnh nhà vững mạnh toàn diện; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Tăng cường vai trò của hội viên trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cùng với việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã được Đại hội Đại biểu Hội CCB tỉnh Tiền Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 xác định, Hội CCB tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đối với hai nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tập trung xây dựng tổ chức Hội, cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; gương mẫu đi đầu tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đổi mới nội dung, phương pháp công tác tư ưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong tổ chức và hội viên CCB. Đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với các cuộc vận động, phong trào của Trung ương và địa phương phát động.

Hai là, thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chấp hành đủ số lượng, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động theo hướng sát cơ sở, thiết thực, hiệu quả; làm tốt công tác phát triển hội viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thực hiện. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đủ số lượng, chất lượng; làm tốt công tác quy hoạch, quản lý, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng bồi dưỡng, tập huấn, khuyến khích tinh thần tự học, tự rèn nâng cao năng lực và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

LÊ PHƯƠNG (thực hiện)

.
.
.