Thứ Tư, 08/08/2012, 07:13 (GMT+7)
.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị triển khai phát triển thông tin đối ngoại

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020.
 
Trong thời gian qua, công tác thông tin đối ngoại đã đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế, làm cho thế giới hiểu rõ và hiểu đúng về Việt Nam, qua đó tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại còn một số hạn chế, chưa gắn kết nhịp nhàng, chưa huy động tốt các lực lượng, các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện nhiệm vụ này một cách hiệu quả.

Công tác thông tin đối ngoại sẽ góp phần làm cho thế giới hiểu rõ và hiểu đúng về Việt Nam. Trong ảnh: Diễu hành trong Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Hữu Chí
Công tác thông tin đối ngoại đã góp phần làm cho thế giới hiểu rõ và hiểu đúng về Việt Nam. Trong ảnh: Diễu hành trong Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Ảnh:Hữu Chí

Ngày 14-2-2012, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã có Kết luận số 16-KL/TW về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, xác định rõ "Thông tin đối ngoại là một bộ phận rất quan trọng trong công tác tuyên truyền và công tác tư tưởng của Đảng ta; là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài".
 
Để triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng của Đảng tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020 tới các Bộ, ngành, địa phương, hoàn thành trước ngày 31-12-2012.
 
Đồng thời, khẩn trương tổ chức phân công đơn vị, cán bộ làm đầu mối thực hiện công tác thông tin đối ngoại; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020.
 
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương định kỳ kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông cũng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành, địa phương xây dựng cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ chuyên trách công tác thông tin đối ngoại của các Bộ, ngành, địa phương, bảo đảm đến năm 2015, các Bộ, ngành, địa phương có biên chế cán bộ chuyên trách về thông tin đối ngoại.
 
Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu để xây dựng Đề án Quỹ hỗ trợ phát triển thông tin đối ngoại trình Chính phủ xem xét, phê duyệt trong năm 2013.
 
Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, ngành, địa phương triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại ở nước ngoài, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao, kỷ niệm năm chẵn trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước...
 
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành, địa phương tổ chức và thực hiện các sự kiện, chương trình hoạt động đối ngoại về văn hóa, thể thao, du lịch ở quy mô quốc gia và quốc tế nhằm thúc đẩy công tác thông tin đối ngoại, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới cộng đồng quốc tế và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.
 
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức của địa phương về công tác thông tin đối ngoại; chủ động cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến địa phương theo quy định. Chú trọng công tác thông tin đối ngoại tại địa bàn các khu đô thị lớn có hoạt động giao lưu, giao thương thường xuyên với nước ngoài, địa bàn khu vực biên giới, hải đảo.

HỮU CHÍ

(Tổng hợp)

.
.
.