Chủ Nhật, 05/08/2012, 07:23 (GMT+7)
.

Xây dựng Đảng ta “là đạo đức, là văn minh”

Trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ bản chất tốt đẹp của Đảng ta:

Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao,
Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình.
Đảng ta là đạo đức, là văn minh,
Là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no.
Công ơn Đảng thật là to, Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng
”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Bắc. Ảnh: tienphong.vn
Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Bắc. Ảnh: tienphong.vn

Bác đã so sánh Đảng ta với “biển rộng”, “núi cao”, với “một pho lịch sử bằng vàng”. Điều này làm nổi bật sự vĩ đại của Đảng ta. Hai câu: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh/ Là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no” đã khái quát bản chất và mục tiêu phấn đấu lâu dài của Đảng.

Đạo đức và văn minh phải luôn đi liền kề với nhau, góp phần tôn tạo cho nhau để Đảng ta mãi trường tồn. Một chính đảng có “đạo đức” mà cổ hủ, lạc hậu, không giúp cho nhân dân được ấm no thì sẽ không thể là một chính đảng tiến bộ.

Ngược lại, một đảng chỉ chú trọng “văn minh”, chú trọng những tiến bộ vật chất để hưởng thụ, xa hoa mà kém về đạo đức, xa rời những tiêu chuẩn đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc thì sớm muộn sẽ bị đào thải.

Chính vì vậy, Bác khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” để nói rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng tiến bộ và nhân văn của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.

Chính vì “đạo đức” và “văn minh” mà Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhân dân tin tưởng và kính yêu Đảng. “Đạo đức” và “văn minh” bắt nguồn từ mỗi cán bộ, đảng viên. Họ đã phát huy vai trò tiên phong của mình, gương mẫu, năng động, sáng tạo trong công tác, thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng…

Nghị quyết Đại hội XI nhận định: “Quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, gây bức xúc xã hội” và “tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp… làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đe dọa sự ổn định, phát triển của đất nước”.

Thực trạng này một lần nữa được Đảng ta thừa nhận và xem đó như là một vấn đề cấp bách cần phải giải quyết. Nghị quyết 12-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ngày 16-1-2012 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cũng tái khẳng định: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc”.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay là làm sao để khắc phục được những tình trạng trên để  xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”. Để làm được điều đó, thiết nghĩ chúng ta cần thực hiện các công việc sau:

Về phía Đảng: Các cấp ủy Đảng tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo về mọi mặt. Một yêu cầu đặt ra trong quá trình lãnh đạo cách mạng là Đảng phải thẳng thắn nhìn nhận những sai lầm, khuyết điểm của mình, kịp thời sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm đó.

Bác Hồ đã chỉ rõ: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính...”.

Bên cạnh đó, Đảng phải tăng cường công tác giáo dục, đào tạo nâng cao trình độ và ý thức cho mỗi đảng viên. Bởi lẽ, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ  tốt là do đảng viên đều tốt”.

Đảng viên là tế bào của Đảng. Mỗi đảng viên thường xuyên nâng cao trình độ và đạo đức cách mạng sẽ góp phần làm cho Đảng trở thành vững mạnh. Mặt khác, Đảng phải tăng cường công tác kiểm tra của Đảng, kịp thời phát hiện những sai lầm, khuyết của đảng viên để uốn nắn họ, giúp họ tránh “sa vào chủ nghĩa cá nhân” và tăng cường đoàn kết trong nội bộ: “Phải giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi trong mắt mình”.

Về phía cán bộ, đảng viên: Mỗi cán bộ, đảng viên phải ý thức được rằng: Cán bộ, đảng viên là “cái gốc của mọi công việc”, mọi việc thành công hay thất bại đều do cán bộ, đảng viên tốt hay xấu mà ra. Ý thức được điều đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn ghi nhớ và thực hành những lời dạy của Người được ghi trong Di chúc: “Đảng  ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng; thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải gìn giữ Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Nếu cán bộ, đảng viên không tự trau dồi đạo đức cách mạng sẽ dễ dàng bị sa vào chủ nghĩa cá nhân, suy thoái về đạo đức. Điều đó sẽ làm cho nhân dân lo lắng, bất bình, ảnh hưởng xấu đến uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Về phía nhân dân: Phải tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào đường lối cách mạng do Đảng lãnh đạo. Bởi lẽ “Nhiệm vụ của Đảng là một lòng, một dạ phục vụ Tổ quốc và nhân dân. Ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác” .

Vì vậy, mỗi người dân phải nâng cao ý thức của mình, đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Mỗi người dân phải phát huy vai trò của mình trong việc giúp Đảng “giám sát cán bộ, đảng viên”, giúp Đảng phát hiện kịp thời những cán bộ, đảng viên có những hành động quan liêu, hách dịch, xa dân để Đảng kịp thời uốn nắn họ.

Mặt khác, mỗi người dân phải thường xuyên trau dồi đạo đức và nâng cao trình độ, ra sức phấn đấu và rèn luyện để có thể đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh...

NGUYỄN ĐẶNG PHƯƠNG TRUYỀN

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
- Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
- Nghị quyết 12-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
- Hồ Chí Minh toàn tập - Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia.

.
.
.