Thứ Sáu, 24/02/2017, 12:26 (GMT+7)
.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong năm 2017

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng tại Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 được tổ chức vào chiều ngày 22-2.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng tặng Cờ thi đua cho các đơn vị đạt thành tích năm 2016.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng tặng Cờ thi đua cho các đơn vị đạt thành tích năm 2016.

Trong năm 2016, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các ngành, các cấp tổ chức thực hiện tốt. Công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra được quan tâm đẩy mạnh thông qua hoạt động kiểm tra CCHC, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Công tác tuyên truyền CCHC được các địa phương trong tỉnh tổ chức với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Việc chấp hành thời giờ làm việc, không uống rượu bia trong giờ làm việc của cán bộ, công chức cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong tỉnh có chuyển biến tích cực. Chuyên đề thi đua thực hiện nhiệm vụ CCHC tiếp tục được phát động thực hiện sâu rộng trong tất cả cơ quan hành chính Nhà nước các cấp và đến tận cơ sở. Các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ và quy trình soạn thảo, đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo, điều hành các mặt kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước đã được tiển khai rộng rãi đến hầu hết các đơn vị cấp xã, từng bước đáp ứng tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, CCHC, đảm bảo truyền nhận thông tin đa chiều an toàn và nhanh chóng. Việc kiện toàn sắp xếp, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính Nhà nước, cấp huyện gắn với việc phân công, bố trí, bổ nhiệm, tuyển dụng, thuyên chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo thực hiện đúng tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục theo quy định…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tiếp tục phát huy hơn nữa những ưu điểm và những việc làm có hiệu quả trong CCHC, đồng thời phải khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót trong năm 2016 để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác CCHC trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cần tiếp tục quán triệt nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về mục tiêu, yêu cầu của công tác CCHC giai đoạn 2016-2020. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo ban hành đúng với quy định của pháp luật, phù hợp tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước của tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, trao đổi và xử lý công việc trên môi trường mạng…

PHÙNG LONG

.
.
.