Thứ Hai, 24/04/2017, 20:43 (GMT+7)
.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân BVANTQ

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (gọi tắt là phong trào) trong tình hình mới có ý nghĩa rất quan trọng, bởi phong trào này là một trong các nhân tố quan trọng đảm bảo thắng lợi trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phong trào sát với tình hình thực tế, vừa tập trung các công việc trọng tâm, vừa giải quyết các vấn đề bức xúc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác xây dựng phong trào và công tác dân vận trong hệ thống chính quyền có sự tập trung hơn. Công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường. Công tác nắm tình hình và thực hiện các chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo cũng được thực hiện nhất quán, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ổn định chính trị, xã hội. Công tác xây dựng phong trào của lực lượng vũ trang gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ ở địa phương…

Bên cạnh những ưu điểm trên, còn những hạn chế như: Một số ít cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa quan tâm đúng mức công tác xây dựng phong trào. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào có nơi chưa sâu sát. Việc huy động sức mạnh của hệ thống chính trị vào nhiệm vụ xây dựng phong trào còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng phong trào chưa thật sự đi vào chiều sâu, phương pháp, hình thức tuyên truyền, vận động chưa thật sự sát với từng đối tượng cụ thể, kỹ năng tuyên truyền của cán bộ còn hạn chế.

Một số ít địa phương xây dựng xã, ấp an toàn về an ninh trật tự (ANTT) còn chạy theo hình thức nên thiếu bền vững. Công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể có lúc, có nơi chưa liên tục, đồng bộ. Công tác thu thập, tiếp nhận xử lý tin báo về ANTT của lực lượng chức năng ở cơ sở có lúc, có nơi chưa kiên quyết, triệt để, dẫn đến hạn chế phát huy vai trò của nhân dân trong phát hiện, tố giác tội phạm. Lực lượng Công an một số địa phương, cơ sở chưa làm tốt vai trò nòng cốt, tham mưu cho cấp ủy trong công tác xây dựng phong trào.

Những hạn chế trên dẫn đến tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh hiện nay diễn biến phức tạp, khiến lòng dân bất an.
Thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong thực hiện phong trào nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội - xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, nhất là ở một số nơi còn yếu; đồng thời phát huy vai trò của bí thư chi bộ, đoàn thể cơ sở, trưởng ấp (khu phố), những người có uy tín trong cộng đồng làm hạt nhân xây dựng phong trào. Nâng cao hiệu quả phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trong dự báo, phát hiện, ngăn chặn, phòng chống tội phạm, thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Công an xã, Dân quân tự vệ, Dân phòng… Phát huy, nhân rộng các mô hình bảo vệ ANTT, phòng, chống tội phạm hiệu quả. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, tổ chức vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm và năng lực bảo vệ ANTT, tích cực tham gia phong trào. Khắc phục ngay tình trạng một số ít địa phương xây dựng xã, ấp an toàn về ANTT chạy theo hình thức.

Các nhiệm vụ và giải pháp trên nhằm quyết tâm kéo giảm phạm pháp hình sự từ 3 - 5% số vụ, không để xảy ra tội phạm có tổ chức, hoạt động kiểu “xã hội đen”. Nâng tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm đạt 90%; tỷ lệ điều tra, khám phá án các loại tội phạm đạt 75%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT, không để phát sinh các tệ nạn xã hội phức tạp…

M.T

.
.
.