Thứ Hai, 03/06/2019, 20:54 (GMT+7)
.

Tăng cường củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Báo Ấp Bắc trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí NGUYỄN VĂN DANH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Bác Hồ và 50 năm thực hiện Di chúc của Người, hôm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xin được chào mừng và trân trọng gửi đến Đoàn chủ tịch, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, quý đại biểu, các đồng chí lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất.

Thưa quý đại biểu và các đồng chí,

Trong niềm vui của Đại hội hôm nay, chúng ta xúc động tưởng nhớ đến Bác Hồ kính yêu của dân tộc với lòng biết ơn vô hạn. Người đã kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, tập hợp nhân dân dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng - sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam. Bác là nhà tư tưởng lớn, nhà chiến lược thiên tài, nhà tổ chức vĩ đại đã sáng lập và cũng là linh hồn của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - nay là MTTQ Việt Nam. Chân lý  “Đoàn kết - đoàn kết - đại đoàn kết,  Thành công - thành công - đại thành công” do Người tổng kết thực sự đã trở thành nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

5 năm qua, MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, những người tiêu biểu của các giai tầng trong xã hội, dân tộc, tôn giáo vào tổ chức đoàn, hội; phối hợp thực hiện đạt hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như “Ngày Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Với truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, MTTQ các cấp đã kịp thời vận động cứu trợ cho đồng bào trong và ngoài tỉnh mỗi khi có thiên tai, lũ, lụt xảy ra, nhằm giúp người dân ở các địa phương vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, MTTQ còn triển khai và giám sát khá tốt việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mặt khác, MTTQ không chỉ sâu sát, gắn bó với nhân dân mà còn lắng nghe dân nói, giải thích cho dân hiểu đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; qua đó đã có những kiến nghị rất chính đáng liên quan đến quyền lợi, đời sống của người dân ở các địa phương; tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của người dân ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết ở khu dân cư.

Cùng với MTTQ, các tổ chức thành viên đã động viên, phát huy tính sáng tạo của đoàn viên, hội viên, phát huy sức mạnh nội lực từ cộng đồng, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, khơi dậy những phẩm chất tốt đẹp, truyền thống của người dân ở các địa phương để xây dựng các mô hình nhân dân tự quản, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa truyền thống, khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công, những hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. Thực tế đã cho thấy, MTTQ các cấp đã thực sự trở thành ngôi nhà chung để mọi tầng lớp nhân dân, tôn giáo, mọi lứa tuổi và kiều bào Tiền Giang ở nước ngoài phát huy lòng yêu nước, chung sức xây dựng quê hương, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ, chính quyền tỉnh nhà ngày càng vững mạnh. Vì vậy, chúng ta càng khẳng định ý nghĩa sâu sắc, những giá trị to lớn của tinh thần đại đoàn kết, nhờ có đại đoàn kết mà Tiền Giang đạt được nhiều thành tựu rất phấn khởi trong đổi mới, hội nhập và phát triển trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trong thời gian qua.

Với những kết quả đạt được, MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã vinh dự nhận 1 Huân chương Lao động hạng II, 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 5 Bằng khen của Trung ương MTTQ  Việt Nam, và ngay trong Đại hội nầy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tặng bức trướng mang dòng chữ  “Đổi mới - Dân chủ -  Đoàn kết - Phát triển”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được của MTTQ tỉnh nhà trong 5 năm qua.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận công tác mặt trận một số nơi chưa được tập trung, phối hợp thiếu đồng bộ; việc nắm bắt tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội của các tầng lớp nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời; chưa có giải pháp để giải quyết những bức xúc của người dân ngay tại cơ sở; công tác giám sát và phản biện xã hội ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; vai trò của Ban công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, tổ hòa giải cơ sở có nơi còn mờ nhạt; việc củng cố, kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể, hội quần chúng nhiều nơi chưa đạt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chưa có sức thuyết phục, chưa sát cơ sở; công tác tôn giáo còn một số bất cập; công tác giám sát phòng, chống tham nhũng, lãng phí hiệu quả chưa cao; các cuộc vận động, các phong trào thi đua có lúc, có nơi còn hình thức; vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân chưa được phát huy.

Đại biểu Đại hội chúng ta xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, những ý kiến chỉ đạo của đồng chí không những định hướng cho hoạt động của MTTQ trong nhiệm kỳ, mà còn có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động của các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp trong tỉnh. Những ý kiến đóng góp, tham luận của các vị đại biểu trên từng lĩnh vực đều là những vấn đề cụ thể, thiết thực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà rất quan tâm; tất cả đều hướng đến mục tiêu xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững, nhằm mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Thưa quý đại biểu và các đồng chí,

Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã khẳng định “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân”. Đảng ta luôn xem đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là sức mạnh chủ yếu và là nhân tố, yếu tố có ý nghĩa quyết định, bảo đảm thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng ngày 11-2-1951, Bác Hồ kính yêu đã chỉ rõ: “Phải củng cố mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng”: Không có quần chúng thì không có lực lượng. Không có Đảng thì không có người lãnh đạo, hướng dẫn, chỉ đường. Người nhấn mạnh: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng chứ không phải là sự nghiệp của cá nhân anh hùng”.

Trong xu thế hội nhập và phát triển của tỉnh thời gian tới là phải tăng cường củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; phải xây dựng tinh thần cởi mở, thân thiện và tin cậy lẫn nhau để xây dựng quê hương, cùng chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân; phải kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân, tập thể và lợi ích của xã hội; thực hiện dân chủ gắn liền với kỷ cương, chống quan liêu, tham nhũng; không ngừng bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước. Bác đã từng căn dặn: “Muốn thực hiện được đại đoàn kết toàn dân phải kế thừa truyền thống yêu nước, nhân nghĩa của tổ tiên, phải có lòng khoan dung với con người.

Người viết: “Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón ngắn, ngón dài. Nhưng ngắn dài đều hợp nhau lại ở nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này, thế khác, nhưng thế này, thế khác đều thuộc dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng, đại độ. Ta phải nhận ra rằng, đã là con Lạc, cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối, lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đoàn kết, có đoàn kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang”.

Với những quan điểm như đã nêu, tôi xin lưu ý và gợi mở thêm một số vấn đề để MTTQ các cấp trong tỉnh suy nghĩ trong triển khai thực hiện:

Trước nhất, đại đoàn kết toàn dân không phải là sách lược trong một thời kỳ, một giai đoạn cách mạng mà là chiến lược cơ bản, lâu dài của cách mạng Việt Nam và chúng ta phải có trách nhiệm xây đắp, vun bồi. MTTQ  phải cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể làm chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về tư tưởng của Bác, về chủ trương, chính sách của Đảng để không ngừng củng cố, mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân, nhằm tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. Cần làm cho các giai tầng trong xã hội, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức đều phải thấm nhuần quan điểm đoàn kết và thật sự đoàn kết thành một khối vững chắc của MTTQ dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phải coi trọng việc tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt phong trào Đền ơn đáp nghĩa và các chính sách an sinh xã hội, xóa khó giảm nghèo, các hoạt động công ích, nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ người già, tàn tật, neo đơn và các gia đình đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống; phát huy các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Thứ hai, MTTQ và các tổ chức thành viên tăng cường hơn nữa công tác giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh theo Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị; tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế để tham gia cùng với Đảng, chính quyền thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động để sớm đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; chủ động nghiên cứu thực tiễn, dám nghĩ, dám đề xuất, dám làm; tích cực tham gia giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của người dân ở các địa phương. Các hoạt động của Mặt trận cần thiết thực, cụ thể, hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư, đến từng hộ dân, đến tận vùng sâu, vùng khó khăn nhằm giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; tránh phô trương hình thức, lãng phí, khắc phục tình trạng hành chính, quan liêu.

Thứ ba, cần nghiên cứu tổ chức các mô hình cộng đồng dân cư theo hình thức tự quản ở xóm, ấp, khu phố; định hướng hoạt động trên cơ sở các hương ước, quy ước phù hợp với pháp luật; vừa phát huy những mặt tốt của các hình thức cộng đồng truyền thống, vừa kịp thời uốn nắn những biểu hiện cục bộ, lệch lạc của người dân. Bác Hồ thường nói: “Muốn đoàn kết thực sự phải có dân chủ thực sự”. Đoàn kết và dân chủ là hai mặt có quan hệ khắng khít với nhau, nơi nào chú trọng phát huy dân chủ thì nơi đó khối đại đoàn kết được củng cố vững chắc. Do đó cần tăng cường, củng cố, phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân trong giám sát việc thực thi pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ; tham gia phản biện ở cơ sở; đồng thời, MTTQ các cấp cần triển khai các nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm và đồng bộ; có kế hoạch kiểm tra, sơ kết, tổng kết, kịp thời rút kinh nghiệm.

Thứ tư, tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”; nâng cao chất lượng gia đình văn hóa; ấp, khu phố văn hóa; xây dựng nông thôn mới; xóa bỏ những thói quen, tập tục lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh, tình làng nghĩa xóm, bảo vệ thuần phong mỹ tục, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, những hành vi phi văn hóa, mê tín, dị đoan. Hằng năm, cần xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân sao cho thiết thực, hiệu quả; bởi lẽ, ngày này có ý nghĩa rất quan trọng đối với cộng đồng, khu dân cư, là dịp để đánh giá, rút kinh nghiệm những mặt làm được, chưa được qua một năm phấn đấu thực hiện giao ước thi đua giữa các nhóm hộ gia đình, tổ nhân dân tự quản trong thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trong sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng khu dân cư tiên tiến. Chú trọng thực hiện tốt các giải pháp giúp dân cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Phải đi sâu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ảnh kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân ở cơ sở; động viên nhân dân sống và làm việc theo khuôn khổ pháp luật; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn xóm, ấp an toàn về an ninh trật tự; giảm thiểu tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua làm theo lời Bác, lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước; MTTQ cần phải thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác vận động, hòa giải ở cơ sở, góp phần làm giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tranh chấp đất đai, tài sản; khiếu kiện về đền bù, giải tỏa gắn với tuyên truyền, giáo dục cho người dân thông, hiểu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để giúp người dân an tâm sản xuất - kinh doanh, không vi phạm pháp luật, luôn nêu cao tinh thần yêu nước; tuyên truyền cho nhân dân đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền để phá hoại truyền thống đoàn kết và công cuộc đổi mới đất nước; bình tĩnh, sáng suốt nhận ra ý đồ của những phần tử xấu để không bị lợi dụng, kích động, lôi kéo tụ tập đông người, khiếu kiện gây mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất - kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Thứ sáu, tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, động viên nhân dân phát triển đa dạng các ngành, nghề truyền thống và đa dạng hóa các loại hình sản xuất - kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa; tăng cường công tác đối thoại, tạo sự đồng thuận trong xã hội, nhằm khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong tiến trình xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở địa phương.

Tiếp tục mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương và con người Tiền Giang với các địa phương trong nước và khu vực; giới thiệu những thành tựu phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội và các dự án đang sẵn sàng mời gọi sự hợp tác, đầu tư trên các lĩnh vực. Tích cực vận động và tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để phát triển; mạnh dạn trao đổi thông tin và vận động kiều bào Tiền Giang ở nước ngoài góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Thứ bảy, tiếp tục củng cố, nâng chất hoạt động của MTTQ các cấp vững mạnh theo hướng mở rộng, tăng thêm các thành phần tiêu biểu trong giới trí thức, giới kinh doanh, tôn giáo và các tổ chức xã hội, đảm bảo uy tín và năng lực hoạt động, để thực sự là tổ chức liên minh chính trị vững chắc, là tổ chức liên hiệp tự nguyện của các đoàn thể, các giai tầng xã hội, tôn giáo nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu cao nhận thức về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. “Bất cứ chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công, không có cán bộ tốt thì hỏng việc...”. Vì vậy, cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách có năng lực, có đủ đức, đủ tài, có kỹ năng, có nhiệt tình, có tâm huyết để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ mặt trận cần thực hiện tốt phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm đối với dân”.

Thưa quý đại biểu và các đồng chí,

Thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; với trách nhiệm vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo Mặt trận, các cấp ủy phải hết sức coi trọng việc đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác mặt trận; đặc biệt, chú trọng hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; giáo dục đảng viên gương mẫu “đi trước” để “làng nước theo sau”; phát huy dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền cho dân hiểu, làm cho dân tin, hướng dẫn cho dân cùng làm; xây dựng các tổ chức đảng thực sự vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo khối đại đoàn kết. Các cấp ủy phải thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng và chế độ hiệp thương dân chủ trong tổ chức mặt trận để không ngừng phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên. Các cấp chính quyền cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian, công sức cho nhân dân và doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cho MTTQ hoạt động, nhất là ở cơ sở. Hằng năm, cần tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về thực hiện chương trình, quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ với HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri; tập hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để kiến nghị với các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Với vai trò là liên minh chính trị, là tổ chức liên hiệp tự nguyện rộng rãi của nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền các cấp, MTTQ sẽ tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị tỉnh nhà ngày càng vững mạnh. Chúng ta tin tưởng sau Đại hội, các cuộc vận động, các phong trào thi đua của MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang và các tổ chức thành viên sẽ có nhiều khởi sắc hơn, phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp xứng đáng hơn vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, góp phần xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng giàu đẹp, vững bước tiến lên trong đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhân Đại hội này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kêu gọi các Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên, các giai tầng trong xã hội, các giới hãy tự hào về tổ chức MTTQ Việt Nam; tham gia tích cực hơn nữa các hoạt động, các phong trào thi đua của Mặt trận để luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Trước lúc đi xa, Bác Hồ vẫn còn căn dặn: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta,… các đoàn thể, nhân sĩ, trí thức trong Mặt trận cần phải đoàn kết chặt chẽ, thân ái giúp đỡ lẫn nhau, thật thà học tập những ưu điểm và phê bình những khuyết điểm của nhau để cùng nhau tiến bộ”. Bác tin rằng “... khối đại đoàn kết thân ái ấy sẽ phát triển và củng cố khắp toàn dân; đoàn kết càng rộng rãi, càng chặt chẽ thì thắng lợi càng lớn, thành công càng to...”.

Với những tình cảm thân ái, quý trọng và niềm tin sâu sắc, chúng ta xin chúc mừng và tin tưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được đại biểu của Đại hội thông qua.

Kính chúc đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ  Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, quý đại biểu và các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề do Ban Biên tập Báo Ấp Bắc đặt

.
.
.