Thứ Sáu, 07/02/2020, 20:41 (GMT+7)
.

Tiền Giang qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 38 của Ban Bí thư

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 38 ngày 7-9-2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới, công tác BHYT trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển BHYT lồng ghép vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, góp phần thực hiện mục tiêu công bằng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC

Trong 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng của tỉnh đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia BHYT.

Công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện từng thời điểm, hầu hết chính quyền các cấp đã chỉ đạo tập trung các giải pháp phát triển số người tham gia BHYT. Các cơ quan chức năng luôn chủ động phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHYT tại các doanh nghiệp sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 38, nhiều chế độ, chính sách về BHYT đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng có lợi cho các đối tượng tham gia, góp phần thu hút người dân tham gia ngày càng nhiều, cụ thể: Năm 2009 có 646.783 người tham gia BHYT, đạt 39% dân số có thẻ bảo hiểm y tế; đến năm 2018 có 1.470.696 người tham gia, đạt tỷ lệ 83% so với số dân của tỉnh (dân số năm 2018 là 1.772.076 người), vượt 1,7% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao...

Có được những kết quả trên là do việc triển khai, quán triệt và tuyên truyền các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các chỉ thị, nghị quyết về BHYT cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên các cấp được quán triệt sâu sắc tinh thần, trách nhiệm, chuyển tải kịp thời nội dung của các nghị quyết, chỉ thị về thực hiện chính sách BHYT, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện BHYT góp phần ổn định an sinh xã hội, chia sẻ khó khăn trong cộng đồng, qua đó nâng cao nhận thức trong nhân dân cùng tham gia thực hiện và hưởng thụ các chế độ, chính sách BHYT.

Các chính sách BHYT ngày càng đi vào đời sống nhân dân. Nhờ áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, có chiều sâu, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị đã làm chuyển biến tích cực nhận thức, số đối tượng tham gia không ngừng được mở rộng, năm sau cao hơn năm trước. Mặt khác, quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng tăng lên, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, nhằm tiến tới mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân.

Từ năm 2009 đến nay, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chính sách BHYT, hằng năm giao chỉ tiêu bao phủ BHYT đến các huyện, thành phố, thị xã; đồng thời, đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND tỉnh ban hành các quyết định hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh từ nguồn ngân sách của địa phương; hỗ trợ thêm 30% - 70% mệnh giá mua thẻ BHYT cho người cận nghèo, mua thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên, cho các hộ nông, ngư nghiệp có mức sống trung bình; các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp trong chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT.

Các quy định về khám, chữa bệnh (KCB) BHYT ở các tuyến được thực hiện nghiêm túc, tất cả các đối tượng tham gia BHYT được đăng ký KCB ban đầu dựa trên điều kiện thực tế về tổ chức hệ thống y tế tại địa phương, phạm vi chuyên môn, cơ sở vật chất và nhân lực của mỗi cơ sở y tế trên địa bàn.

Công tác quản lý hồ sơ và cấp thẻ BHYT cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh và đối tượng được hưởng các chính sách xã hội được thực hiện tại cơ quan BHXH huyện, thành phố, thị xã, đảm bảo cấp thẻ mới đúng quy trình, cấp lại và đổi thẻ nhanh chóng, chính xác, kịp thời khi có phát sinh, quản lý theo hướng cải cách thủ tục hành chính, giúp người tham gia và thụ hưởng giảm bớt thời gian đi lại trong việc nhận đổi thẻ.

Thực hiện quy định mới về thông tuyến KCB, tiếp tục tạo điều kiện cho người tham gia BHYT lựa chọn nơi khám bệnh phù hợp với tình trạng bệnh tật nhưng vẫn được quỹ BHYT thanh toán đầy đủ chi phí trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT; tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, giảm bớt rào cản về thủ tục hành chính; người bệnh có nhiều sự lựa chọn hơn về cơ sở KCB.

Tuy nhiên, công tác phối hợp tuyên truyền về các chính sách bảo hiểm nói chung và BHYT nói riêng chưa cao. Tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh có tăng hằng năm nhưng chưa bền vững, còn thấp so với bình quân chung cả nước (88,5%).

Đối tượng học sinh, sinh viên chưa đạt tỷ lệ yêu cầu; nhóm hộ gia đình, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, người dân có mức sống trung bình tham gia thấp.

Công tác tuyên truyền chưa làm thay đổi nhận thức của một bộ phận nhân dân và người lao động, chủ sử dụng lao động, nhất là những doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa quan tâm đến nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động; một số quan niệm cho rằng còn khỏe mạnh chưa nghĩ̉ đến việc mua BHYT, thiếu chia sẻ trong cộng đồng.

GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Để thực hiện tốt Chỉ thị 38 của Ban Bí thư trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, bám sát Thông tri 28 về thực hiện Chỉ thị 38 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo các cấp tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phát triển BHYT gắn với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách BHYT trong hệ thống an sinh xã hội và quyền lợi của người tham gia.

Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch và lộ trình thực hiện chính sách BHYT toàn dân; tiếp tục đưa chỉ tiêu phát triển BHYT vào nghị quyết của các cấp ủy và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm tại địa phương.

Tăng cường phối hợp trong quản lý nhà nước về BHYT; quản lý chặt chẽ đối tượng tham gia BHYT từ cơ sở; củng cố và tăng cường quản lý quỹ BHYT, bảo đảm thu - chi đúng quy định.

Tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động, đơn giản hóa thủ tục, nâng cao chất lượng KCB BHYT và chế độ, chính sách BHYT; tiếp tục hỗ trợ cho người thuộc diện hộ cận nghèo, người có thu nhập thấp, người được hưởng các chính sách xã hội.

TẤN QUÂN

.
.
.