Thứ Hai, 22/02/2021, 09:41 (GMT+7)
.
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG:

Tham gia quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ cho HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chuẩn bị công tác nhân sự cho Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tập trung công tác tham mưu, tạo nguồn cán bộ nữ, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Những năm qua, huyện Cai Lậy thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, tạo điều kiện và hỗ trợ đội ngũ cán bộ nữ phấn đấu rèn luyện, nâng cao nhận thức chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn và thực tiễn công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, huyện Cai Lậy tăng tỷ lệ nữ là cán bộ lãnh đạo, quản lý và tỷ lệ nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp huyện đạt 30%, đại biểu HĐND cấp xã đạt 29%. Các nữ đại biểu HĐND đã hoàn thành tốt vai trò của người đại biểu dân cử, tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kịp thời phản ánh đề xuất, kiến nghị của cử tri đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, các nữ đại biểu HĐND đã hoàn thành tốt vai trò của người đại biểu dân cử.
Nhiệm kỳ 2016 - 2021, các nữ đại biểu HĐND huyện Cai Lậy đã hoàn thành tốt vai trò của người đại biểu dân cử.

Thực hiện mục tiêu của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII đến năm 2030: “Tỷ lệ nữ cấp ủy viên các cấp đạt từ 20% - 25%; tỷ lệ nữ ĐBQH, HĐND các cấp đạt trên 35%”, Hội LHPN huyện và cơ sở tập trung tham mưu các cấp ủy quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác phụ nữ và mục tiêu bình đẳng giới, quan tâm tỷ lệ cán bộ nữ khi xây dựng chiến lược cán bộ, tạo nguồn cán bộ nữ cho hệ thống chính trị. Chuẩn bị nguồn nhân sự đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, thời gian qua, Hội LHPN huyện và cơ sở tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội, nâng cao uy tín, phát huy vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Các cấp Hội tập trung hỗ trợ kỹ năng, năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ nữ, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn cán bộ nữ và phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác cán bộ nữ. 5 năm qua, Hội LHPN huyện và cơ sở đã đưa gần 500 lượt cán bộ, hội viên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, hoàn chỉnh chương trình đại học, trung cấp lý luận chính trị, giới thiệu 154 cán bộ, hội viên phụ nữ kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hiện nay, 100% cán bộ Hội LHPN huyện và 16 xã đều đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Đội ngũ cán bộ nữ được kiện toàn đã tham mưu tốt cho cấp ủy lãnh đạo công tác Hội và phong trào phụ nữ đạt hiệu quả, bổ sung nguồn nhân lực tham gia công tác lãnh đạo, quản lý khi được cấp ủy phân công, giao nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện Cai Lậy và cơ sở tập trung công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về mục tiêu bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, khắc phục tư tưởng tự ti, an phận, nêu cao tinh thần tự chủ, đoàn kết, vượt khó.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Cai Lậy Lê Thị Vân cho biết: “Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và là ngày hội lớn để nhân dân phát huy quyền dân chủ, trực tiếp lựa chọn, giới thiệu và bầu ra những người tiêu biểu về đức và tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Bảo đảm tỷ lệ nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, Hội LHPN huyện Cai Lậy chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ, tham mưu các cấp ủy giới thiệu người có uy tín, năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Tổ chức Hội sẽ tham gia các tổ chức bầu cử địa phương và các hội nghị hiệp thương một cách tích cực, hiệu quả, hỗ trợ nữ ứng cử viên trong quá trình vận động bầu cử, góp phần nâng cao cơ hội trúng cử. Đồng thời, tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và phụ nữ nội dung Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, đặc biệt là tiêu chuẩn của người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND, quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc ứng cử, đề cử, nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu…”.

Việc chủ động trong công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ bảo đảm vai trò của nữ giới tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, đặc biệt là các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái… Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các cơ quan dân cử cũng là mục tiêu phấn đấu của bình đẳng thực chất.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.