Thứ Sáu, 03/02/2023, 13:59 (GMT+7)
.
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY TIỀN GIANG:

Chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát

Năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục được đẩy mạnh, có chuyển biến mới, đạt nhiều kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật; đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân.

GIỮ VỮNG KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT ĐẢNG

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngay từ đầu năm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm; các chương trình kinh tế - xã hội; các mục tiêu quan trọng của tỉnh; các vấn đề, vụ việc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm và các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm trao Giấy khen của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng cho các tập thể có thành tích năm 2022.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm trao Giấy khen của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng cho các tập thể có thành tích năm 2022.

Theo đó, cấp ủy đã tiến hành kiểm tra 756 đảng viên (tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2021) và 570 tổ chức Đảng (tăng gần 12%). Kết quả, có 2 đảng viên và 2 tổ chức Đảng có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp đã tiến hành giám sát 781 đảng viên (tăng hơn 16%) và 544 tổ chức Đảng (tăng hơn 15%).

Kết quả, có 781 đảng viên và 544 tổ chức Đảng thực hiện tốt nội dung được giám sát; phát hiện 1 đảng viên và 1 tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa đến mức chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thành lập 9 đoàn kiểm tra, giám sát tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 9 tổ chức Đảng và 26 đảng viên; các đoàn kiểm tra, giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn.

"Từng cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, phải tự soi, tự sửa. Đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy phải thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đến từng cán bộ, đảng viên gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên theo kế hoạch đã đề ra”.

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY, TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƠN VỊ TỈNH TIỀN GIANG NGUYỄN VĂN DANH

Song song đó, cấp ủy các cấp và chi bộ quyết định thi hành kỷ luật 80 đảng viên (giảm hơn 18%), với các hình thức: Khiển trách 60 đảng viên, cảnh cáo 14 đảng viên, cách chức 3 đảng viên, khai trừ Đảng 3 đảng viên.

Trong số đảng viên bị kỷ luật, có 3 trường hợp bị phạt tù, 7 trường hợp bị xử lý hành chính. Đảng viên bị thi hành kỷ luật ở lĩnh vực Đảng chiếm 11,25%; hành chính, nhà nước 45%; đoàn thể 2,5%, lực lượng vũ trang 25%; sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 6,25%; lĩnh vực khác 10%. Năm 2022, không có tổ chức Đảng vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, không có đảng viên khiếu nại kỷ luật Đảng.

Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra 148 đảng viên (tăng 17%) và 38 tổ chức Đảng cấp dưới (tăng hơn 72%) khi có dấu hiệu vi phạm. Kết quả có 148 đảng viên và 38 tổ chức Đảng có vi phạm; trong đó, có 65 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật và đã thi hành kỷ luật 65 đảng viên, 38 tổ chức Đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Trầm cho biết, trong quá trình kiểm tra, giám sát được tiến hành đảm bảo đúng quy trình, quy định. Công tác giải quyết tố cáo được tập trung, đảm bảo kịp thời, đúng quy trình, quy định, không để tồn đọng. Việc xem xét thi hành kỷ luật và tham mưu giúp cấp ủy thi hành kỷ luật được thực hiện đúng quy trình, phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục nên trong năm không có trường hợp khiếu nại kỷ luật Đảng.

Trong kiểm tra tài chính Đảng đã kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh, ngăn ngừa những biểu hiện vi phạm trong thu, chi ngân sách và thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí, góp phần tích cực, chủ động trong công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh công tác nắm tình hình để phát hiện, kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đã có những chuyển biến tích cực, song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu và tình hình thực tiễn hiện nay; số lượng chưa nhiều, tác dụng phòng ngừa vi phạm, khuyết điểm còn hạn chế.

ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng và là biện pháp hữu hiệu để khắc phục bệnh quan liêu, tham nhũng, tiêu cực. Thông qua kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống một cách hiệu quả; giúp mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Với phương châm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, không chịu sự tác động không đúng của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào; phải ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, “gợi ý”, “lót tay”, “tham nhũng vặt”, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quyết định, quy định, kết luận, hướng dẫn và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm cho biết, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, kiên quyết xử lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực trong Đảng và hệ thống chính trị.

Sau kiểm tra phải kết luận được có hay không có vi phạm, mức độ, nguyên nhân vi phạm và xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng trách nhiệm, đúng hành vi vi phạm. Đồng thời, đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng và đảng viên để phát huy, nhân rộng, kịp thời phát hiện thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm khi có vi phạm.

Bên cạnh đó, cấp ủy quan tâm củng cố, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra, cơ quan Ủy ban Kiểm tra các cấp; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra am hiểu về công tác xây dựng Đảng, tinh thông nghiệp vụ kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng để đánh giá kết quả đạt được và tiếp tục phát huy ưu điểm; khắc phục hạn chế, khuyết điểm nhằm phục vụ cho công tác lãnh đạo của cấp ủy, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh đề ra.

Cùng với đó là tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh... - đồng chí Nguyễn Ngọc Trầm cho biết thêm.

VĂN THẢO

 

.
.
.