Thứ Sáu, 27/12/2019, 14:07 (GMT+7)
.

Nhiều giải pháp tham gia Hiệp định Mê Công

Việt Nam đã và đang đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Hiệp định Mê Công. Theo đó, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam sẽ tăng cường về thể chế, nguồn lực và cơ chế tham gia điều phối các hoạt động của Ủy ban, như Đề án kiện toàn Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

Đồng thời tăng cường thực hiện nhiệm vụ chiến lược tham mưu cho Chính phủ, đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình trên lưu vực sông Mê Công, kịp thời báo cáo lãnh đạo Đảng và Chính phủ xem xét quyết định.

Phiên họp toàn thể
 Phiên họp toàn thể Ủy ban sông Mê Công được tổ chức tại Tiền Giang năm 2019 (Ảnh: VT).

Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ tăng cường tham gia trong Ủy hội sông Mê Công quốc tế, nghiêm túc thực hiện đầy đủ Hiệp định Mê Công 1995, các văn bản pháp lý của Ủy hội; tham gia có hiệu quả trong thực hiện các chương trình hợp tác Mê Công.

Việt Nam cũng sẽ tham gia và đóng góp hiệu quả vào củng cố và tăng cường thể chế và năng lực của Ủy hội, thực hiện tốt Chiến lược phát triển lưu vực. Bên cạnh đó sẽ xây dựng cách tiếp cận lâu dài để thực hiện Hiệp định Mê Công 1995 và hình thành một chiến lược hợp tác và chia sẻ lợi ích một cách chủ động trong lưu vực.

Song song đó là tăng cường sự tham gia của các Bộ, ngành, địa phương nhằm quán triệt và nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao về công tác hợp tác Mê Công trong các ngành, lĩnh vực và địa phương thuộc trách nhiệm của mình; nâng cao nhận thức về cam kết của Việt Nam trong thực hiện hiệu quả Hiệp định Mê Công, tham gia đóng góp vào các hoạt động của Ủy hội, lồng ghép chiến lược và chương trình hành động hợp tác vùng vào chiến lược và chương trình hành động quốc gia.

Thực hiện phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện chương trình, hoạt động tuyên truyền tới các cơ quan, địa phương, cộng đồng người dân về chủ trương chính sách của ta, tinh thần và nội dung Hiệp định Mê Công và hoạt động hợp tác của Ủy hội...

Đồng thời, tích cực đóng góp thông tin số liệu, chuyên gia và cả nguồn lực tài chính trong hỗ trợ và hợp tác triển khai thực hiện Hiệp định Mê Công; đề xuất xây dựng các chương trình, dự án hợp tác, hỗ trợ và đầu tư song phương, các hoạt động tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với các quốc gia ven sông khác và thường xuyên rà soát đánh giá, rút kinh nghiệm về các hoạt động hợp tác Mê Công trong ngành và lĩnh vực mình nhằm thực hiện Hiệp định Mê Công tốt hơn.

Việt Nam đề ra nhiều giải pháp thực hiện Hiệp định Mê Công.
Việt Nam đề ra nhiều giải pháp thực hiện Hiệp định Mê Công.

Việt Nam cũng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. Theo đó, Việt Nam sẽ xác định các nhóm đối tượng với các cách thức thông tin, tuyên truyền phù hợp nhằm chuyển tải kịp thời và hiệu quả thông tin có liên quan tới các cộng đồng trong lưu vực và các đối tác có liên quan, để tạo sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế đối với chủ trương quan điểm của Việt Nam.

Bên cạnh đó là huy động tất cả các hình thức, kênh thông tin, tuyên truyền của cả hệ thống từ Trung ương tới địa phương với sự chủ trì điều phối của các Bộ, cơ quan chuyên ngành, với sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành; xây dựng định hướng kế hoạch thông tin tuyên truyền từng giai đoạn cho phù hợp; thường xuyên đánh giá hiệu quả và báo cáo kết quả lên các cấp lãnh đạo.

Ngoài ra, Việt Nam quán triệt và nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao về công tác hợp tác Mê Công trong các ngành, lĩnh vực và địa phương thuộc trách nhiệm của mình; nâng cao nhận thức về cam kết của Việt Nam trong thực hiện hiệu quả Hiệp định Mê Công, tham gia đóng góp vào các hoạt động của Ủy hội, lồng ghép chiến lược và chương trình hành động hợp tác vùng vào chiến lược và chương trình hành động quốc gia…

P.V

.
.
.