Thứ Bảy, 19/09/2020, 09:01 (GMT+7)
.

Quyết tâm thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy về thi đua yêu nước

Trên cơ sở nhận định: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Bác Hồ kêu gọi: “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa".  

Trong phòng trào thi đua yêu nước Bác chú trọng: “Sáng kiến và kinh nghiệm cũng như những con suối nhỏ chảy vào sông to, những sông to chảy vào bể cả. Không biết quý trọng sáng kiến và phổ biến kinh nghiệm tức là lãng phí của dân tộc”.

Bác dạy: Thi đua là đoàn kết, bởi: “Trong phong trào thi đua, chúng ta thấy đủ các dân tộc: Kinh, Thổ, Mán, Mường...; đủ các tín ngưỡng, lương có, giáo có; đủ các tầng lớp binh, công, nông, sĩ; đủ các hạng người già, trẻ, gái, trai. Tất cả đều nhằm vào một mục đích chung: tăng gia sản xuất và diệt giặc lập công”. Đặc biệt, Bác dạy: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.

Những năm qua, các phong trào thi đua, công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới, được triển khai đồng bộ, rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Các phong trào thi đua đã trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm và có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố và giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới và phát triển của tỉnh nhà.

Đặc biệt, từ thực tế sinh động của các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, nhiều điển hình tiên tiến trong các ngành nghề, các lĩnh vực của đời sống xã hội; nhiều tập thể, cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương; Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen. 

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tiền Giang lần thứ VI năm 2020 nhằm đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2016-2020; rút ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong những năm tới.

Tổng kết, ghi nhận những thành quả chung của các phong trào thi đua yêu nước đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của các ngành, các cấp trong công cuộc đổi mới đất nước; đồng thời, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, tiêu biểu, mô hình mới, nhân tố mới trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực, các tổ chức kinh tế, các tầng lớp nhân dân.

Qua đó, phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, xóa khó, giảm nghèo; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

M.T

 

.
.
.