Thứ Năm, 18/11/2021, 14:25 (GMT+7)
.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021: Khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường

Ngày 24-11-2021, Hội nghị Văn hóa toàn quốc dự kiến tổ chức tại Hà Nội. 75 năm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24-11-1946), hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước. Ngày 17-11, trước thềm hội nghị, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đã có chia sẻ với một số cơ quan báo chí xung quanh sự kiện này.

Mang tính lịch sử

2021 là năm đất nước ta có nhiều sự kiện chính trị hết sức quan trọng. Đây cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 10 năm qua mà nghị quyết đã đề cập. Dịch Covid-19, đặc biệt là đợt dịch thứ 4 từ tháng 4-2021 đã gây ra thiệt hại rất lớn, trong đó có ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng lòng, đồng sức của nhân dân, đến thời điểm này, chúng ta đã từng bước kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, đưa đất nước vào tình trạng “bình thường mới” theo hướng linh hoạt, kiểm soát an toàn, hiệu quả.

Việc tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 có mục tiêu xuyên suốt là triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về văn hóa. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng của tất cả các tổ chức Đảng dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, hội nghị cho thấy sự quan tâm rất lớn của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, nhất là sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về văn hóa. Sự quan tâm đó là có cơ sở lý luận và thực tiễn, bởi các văn kiện của Đảng đều khẳng định phải đặt văn hóa ngang tầm với chính trị và kinh tế, coi văn hóa là động lực tinh thần của sự phát triển, là một trong 4 trụ cột mà Nghị quyết Đại hội XIII đã nói rất rõ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói: “Quy mô của hội nghị khá lớn, tính chất toàn quốc, nên bên cạnh việc tổ chức tại Hội trường Diên Hồng với sự tham dự  của gần 600 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà  nước, các bộ ngành, văn nghệ sĩ, tổ chức chính trị xã hội thì hội nghị còn được kết nối trực tuyến đến tất cả các điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ban chỉ đạo hội nghị còn mong muốn phát huy sức mạnh công nghệ thông tin có thể kết nối trực tuyến đến tận các xã, phường, thị trấn trong toàn quốc”.

Nhận thức đúng sẽ có hành động đẹp

Nội dung trọng tâm xuyên suốt của hội nghị chính là dẫn luận, hệ thống lại các quan điểm của Đảng, tư tưởng của Bác Hồ về văn hóa. Dựa trên đường lối của Đảng ta, đặc biệt là tinh thần của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa được Đảng ta xác định là kim chỉ nam cho hành động, chúng ta nhìn lại một cách sâu sắc hơn 35 năm dưới sự đổi mới của Đảng về văn hóa đã đạt được thành tựu, còn tồn tại khó khăn, yếu kém gì? Từ đó rút ra được những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, để có nhận thức đúng đắn.

“Kỳ vọng được đặt ra sau hội nghị là phải nhận thức đúng hơn, sâu sắc hơn, toàn diện hơn về quan điểm, đường lối của Đảng ta về văn hóa. Khi và chỉ khi nhận thức đầy đủ, có hệ thống và nâng tầm nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên thì chúng ta mới có điều kiện thực hành văn hóa đúng đường lối, quan điểm của Đảng, mới không đi chệch hướng, phát huy được đầy đủ các nội hàm xây dựng nền văn hóa mà chúng ta đang hướng đến là tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đó là nền văn hóa biết tiếp thu các tinh hoa văn hóa của nhân loại trong quá trình tiếp biến, chủ động khắc phục những tác động của văn hóa ngoại lai, ảnh hưởng tiêu cực trong quá trình hội nhập”, Bộ trưởng chia sẻ.

Theo Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, sau hội nghị cũng đặt ra nhiệm vụ phải xác định hệ sinh thái văn hóa mà bao trùm xuyên suốt là xây dựng cho được môi trường văn hóa tiếp cận theo hướng chọn việc, chọn điểm, chọn lĩnh vực và phải ưu tiên trong vấn đề văn hóa doanh nghiệp và dân sinh.

Khi chúng ta xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì phải coi doanh nghiệp là trái tim của nền kinh tế. Do đó phải xây dựng môi trường này đảm bảo hàm lượng văn hóa trong kinh tế và kinh tế trong văn hóa. Văn hóa dân tộc bắt đầu từ cơ sở, hình thành từ ngàn năm nay, chúng ta phải biết phát huy giá trị đó, phải thực chất hơn trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, khu dân cư, cơ quan đơn vị, để đó thực sự là môi trường văn hóa, con người hoạt động trong môi trường văn hóa.

Đặc biệt, sau hội nghị, cần phải tập trung thực hành để triển khai hệ giá trị con người Việt Nam mà nghị quyết đã đề ra. Đó là con người Việt Nam yêu nước, trọng lẽ phải, giàu tình thương, có khát vọng xây dựng đất nước. Phải đặt con người trong tổng thể, vừa là nhân vật trung tâm, chủ thể xây dựng văn hóa, ngược lại văn hóa hình thành nên phẩm chất cao quý của con người Việt Nam. Đó là con người của thời đại hội nhập, giữ được bản sắc văn hóa dân tộc.

(Theo sggp.org.vn)

.
.
Liên kết hữu ích
.