Thứ Tư, 26/06/2019, 21:52 (GMT+7)
.
Kết luận 29 Ban Bí thư khóa XI mua,đọc báo, tạp chí của Đảng:

Báo, tạp chí Đảng là cẩm nang của người làm công tác tuyên truyền.

Gần 7 năm triển khai thực hiện Kết luận 29 của Ban Bí thư về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.

Báo, tạp chí của Đảng đã đến được với đông đảo cán bộ, đảng viên, sĩ quan, chiến sĩ và nhân dân, đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Thực hiện quy trình xuất bản tại Phòng Thư ký - Xuất bản Báo Ấp Bắc.                          Ảnh: TUẤN LÂM
Thực hiện quy trình xuất bản tại Phòng Thư ký - Xuất bản Báo Ấp Bắc. Ảnh: TUẤN LÂM

Chỉ đạo triển khai, quán triệt

Ngày 25-8-2012, Ban Bí thư ban hành Kết luận 29 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị khóa VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn 250 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 29 của Ban Bí thư; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn 467 tiếp tục thực hiện tốt Công văn 250 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngoài ra, thực hiện Quyết định 99 ngày 30-5-2012 của Ban Bí thư về ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, trong đó có phần kinh phí chi cho việc mua báo, tạp chí của Đảng ở chi bộ, đảng bộ cơ sở và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Cấp ủy huyện (tương đương) xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đầu mối quản lý kinh phí mua và phân phối báo chí đến các đơn vị trực thuộc theo số lượng, chủng loại và yêu cầu công việc chuyên môn; thông qua hệ thống bưu điện, định kỳ kiểm tra số lượng báo, tạp chí phát hành trên địa bàn để có cơ sở nhắc nhở các đảng bộ, chi bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị thực hiện chủ trương trên.

Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là nhiệm vụ quan trọng

Các cấp ủy, ban, ngành, đoàn thể và cán bộ, đảng viên đều nắm được yêu cầu, sự cần thiết và tầm quan trọng của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, xem đây là kênh thông tin chính thống nhằm định hướng giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hiểu được đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước để vận dụng vào thực tiễn cuộc sống; phản bác những thông tin nhiễu, thông tin không chính thống, sai lệch trong xã hội; kịp thời phản ánh ý chí, nguyện vọng và những thành tích, sáng kiến, kinh nghiệm của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước nói chung và phát triển kinh tế - xã hội địa phương nói riêng.

Đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xem việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là một nhu cầu cần thiết, là món ăn tinh thần không thể thiếu trong thời kỳ bùng nổ thông tin hiện nay, đáp ứng kịp thời việc tìm hiểu, nắm bắt, xử lý, nghiên cứu thông tin có tính định hướng về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần trong việc học tập nâng cao nhận thức và phục vụ cho nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Thông tin trên báo, tạp chí của Đảng giúp cán bộ, đảng viên nghiên cứu những cách làm mới, tốt và những kinh nghiệm hay, những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; phê phán việc làm sai chủ trương, chính sách, những vụ tiêu cực của các ngành, địa phương trong cả nước để học tập, nghiên cứu, rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị mình...

Nhiều tổ chức đảng có kinh nghiệm tốt về sử dụng báo chí của Đảng như: Đồng chí bí thư cấp ủy đọc và tóm tắt thông tin tại buổi sinh hoạt chi bộ; đọc đầu giờ làm việc của cơ quan hoặc luân chuyển từng cá nhân; đặt báo chí của Đảng tại phòng đọc chung, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin công tác xây dựng Đảng cho cán bộ, đảng viên.

Ngành Bưu chính tích cực đổi mới phương thức phát hành báo, tạp chí của Đảng. Việc sử dụng báo, tạp chí của Đảng cho thấy đã đáp ứng được yêu cầu công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng của tổ chức đảng, cung cấp kịp thời thông tin và định hướng dư luận, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong nội bộ Đảng và trong xã hội.

Việc thực hiện Kết luận 29 và Quyết định 99 của Ban Bí thư đã được các cấp ủy, các ngành, cơ quan báo chí địa phương, cơ quan phát hành báo chí triển khai thực hiện nghiêm túc. Hầu hết cán bộ, đảng viên đều ý thức được việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, xem báo, tạp chí của Đảng là cẩm nang của người làm công tác tuyên truyền ở cơ sở.

Tuy nhiên, việc mua báo, tạp chí của Đảng theo Kết luận 29 và Quyết định 99 của Ban Bí thư gặp khó khăn do các khoản chi cho hoạt động công tác Đảng không tách riêng, cụ thể, mà nằm trong tổng kinh phí được phân bổ hằng năm, nhiều mức chi hiện không còn phù hợp. Việc sử dụng và cân đối nguồn kinh phí còn lúng túng, bị động. Nhiều tổ chức đảng sử dụng kinh phí Đảng không đủ chi cho việc mua báo, tạp chí của Đảng và tài liệu học tập, quán triệt nghị quyết.

Hệ thống phát hành của ngành Bưu chính đến các cơ quan, đơn vị, nhất là ở các xã vùng xa còn chậm nên chưa kịp thời đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin cho cơ sở. Do sự phát triển của báo điện tử, mạng Internet, những thông tin trên nhiều trang web, báo điện tử thông tin nhanh, đáp ứng yêu cầu thông tin của người đọc nên nhiều tổ chức đảng chọn lọc thông tin và sử dụng thông tin trên báo, tạp chí điện tử, hạn chế việc mua báo in.

Việc sử dụng báo, tạp chí của Đảng tuy được quan tâm, nhưng hiệu quả thật sự chưa cao. Ở một số tổ chức đảng chưa coi báo, tạp chí của Đảng là tài liệu cung cấp thông tin bổ ích cho sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Việc lưu trữ báo, tạp chí, nhất là các báo, tạp chí có nhiều tư liệu, thông tin tốt phục vụ yêu cầu nghiên cứu và công tác chuyên môn còn hạn chế.

CẦN NHẬN THỨC ĐÚNG VIỆC MUA VÀ ĐỌC BÁO, TẠP CHÍ CỦA ĐẢNG

Để tiếp tục thực hiện tốt Kết luận 29 của Ban Bí thư, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ cấp ủy huyện (tương đương) thực hiện tốt một số việc sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận 29 của Ban Bí thư. Khẳng định báo, tạp chí của Đảng là tài liệu sinh hoạt, tuyên truyền quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, các cấp ủy, tổ chức đảng cần nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nội dung này. Mỗi tổ chức đảng, đảng viên cần quan tâm nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, vận dụng và làm theo những mô hình, điển hình tiên tiến được nêu trên báo, tạp chí của Đảng; đưa việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ và hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo dõi việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trực thuộc, biểu dương những đơn vị làm tốt, kiên quyết chấn chỉnh tình trạng sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng sai quy định.

Ba là, chú trọng nâng cao chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng. Ngành Bưu chính phải làm tốt nhiệm vụ chủ lực phát hành báo, tạp chí của Đảng với phương châm kết hợp hài hòa giữa kinh doanh và phục vụ nhiệm vụ chính trị; có giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm báo, tạp chí của Đảng được phát hành đến bạn đọc kịp thời, nhất là khu vực vùng xa.

Bốn là, Báo Ấp Bắc có giải pháp đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức theo hướng thiết thực hơn, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Thông tin trên báo phải nhanh nhạy, chính xác, tăng cường các thể loại chính luận; phân tích thấu đáo, khách quan, định hướng, luận giải có sức thuyết phục và tính chiến đấu đối với các vấn đề cuộc sống đặt ra, kể cả một số thông tin, dư luận không đúng thực tế ở địa phương; chủ động thông tin, phản ánh quá trình thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; đấu tranh kiên quyết với tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội; phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu chống phá của các thế thực thù địch. Coi trọng việc biểu dương điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm tốt, cách làm hay của tập thể, cá nhân, tạo ra sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Năm là, kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ theo Quyết định 99 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 21 ngày 4-3-2013 của Văn phòng Trung ương Đảng. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, kịp thời bổ sung kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm mỗi chi bộ, đảng bộ đều có Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Ấp Bắc, Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

TẤN QUÂN

.
.
.