Thứ Sáu, 12/06/2020, 15:36 (GMT+7)
.
ĐỒNG CHÍ HUỲNH VĂN NIỀM, NGUYÊN ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, NGUYÊN BÍ THƯ TỈNH ỦY TIỀN GIANG, NGUYÊN PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG:

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần gắn liền với đô thị hóa

Về chủ đề Đại hội:

Tôi đề xuất về chủ đề Đại hội: Xây dựng Đảng vững mạnh, nâng cao và phát huy toàn dân đoàn kết, vững tin và sáng tạo, phấn đấu tạo ra một bước đổi mới phát triển mạnh mẽ toàn diện, nâng cao đáng kể mức sống của nhân dân góp phần xây dựng đất nước thanh bình, hạnh phúc.

Về đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội X:

Tôi tán thành đánh giá như dự thảo báo cáo. Tôi muốn tóm tắt như sau:

Về kết quả: 5 năm qua có thể là một thời kỳ mà thiên tai bệnh dịch trên người và gia súc trầm trọng và gây thiệt hại nặng nề như vừa rồi. Và chính thời khắc đó đã thử thách mạnh mẽ Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong tỉnh và cả tỉnh Tiền Giang đã đạt được kết quả đáng kể.

Tỉnh ta đã đạt được phần lớn kế hoạch nhà nước về kinh tế, văn hóa -xã hội, quốc phòng - an ninh đã đề ra. Nổi bật là kết quả xây dựng nông thôn mới có chuyển biến và xây dựng đô thị văn minh sạch đẹp. Việc xây dựng, phát triển cấu trúc hạ tầng kinh tế kỹ thuật xã hội, đào tạo nhân lực có kết quả đáng kể và đã đóng góp thiết thực vào việc nâng cao trình độ năng lực kinh tế của tỉnh ta. Tiềm lực của địa phương được nâng lên về khoa học, kỹ thuật, về lao động kỹ thuật, về vốn liếng, xuất nhập khẩu, về tài chính ngân sách.

Về những hạn chế, khuyết điểm và tồn tại: Hạn chế lớn nhất là về kinh tế - xã hội không đạt trọn vẹn chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Về kinh tế, sự nghiệp khoa học kỹ thuật, công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển chậm trên hầu hết các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, xây dựng cơ bản… Cơ sở cách mạng còn có khiếm khuyết, mà các thế lực thù địch có điều kiện để kích động gây rối.

Những nguyên nhân của những kết quả đạt được vừa qua và những nguyên nhân của khuyết điểm, tồn tại: Trước hết, phải nói đến sự kế thừa của công cuộc đổi mới mà các nhiệm kỳ trước đã thực hiện và có kết quả để lại. Việc đổi mới mô hình kinh tế và cơ cấu lại nền kinh tế đã được thực hiện và đem lại kết quả bước đầu, nhất là động viên nội lực, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân, sắp xếp kinh tế nhà nước.

Việc ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân được quan tâm để hạn chế khó khăn, vất vả của nhân dân. Kiên quyết hơn trong việc trấn áp các loại tội phạm và an ninh trật tự, kinh tế thương mại, bảo vệ môi trường, các tệ nạn gây đau khổ cho nhân dân.

Các kết quả về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị nói chung đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung. Các vướng mắc trong nhân dân được giải quyết, củng cố được niềm tin giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Nhận định về tình hình thời gian tới:

Về thuận lợi: Tôi nghĩ, địa phương ta có cùng chung thuận lợi phát triển của đất nước về đối nội và đối ngoại, nếu ta khai thác hết thì nhất định tạo được một thời kỳ phát triển rất mạnh mẽ.

Về khó khăn, thách thức: Lớn nhất vẫn là hậu quả của biến đổi khí hậu gây thiên tai, dịch bệnh, phá vỡ các cấu trúc tự nhiên, kinh tế - xã hội, làm biến đổi việc ăn ở, sinh sống của nhân dân.

Thách thức cơ bản là hiện trạng so sánh giữa tiềm lực và khả năng thực tế với triển vọng phát triển nhanh và bền vững làm thay đổi mạnh mẽ thực lực và vị thế của địa phương.

Những hoạt động chống phá thường xuyên của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Thách thức có tính chất quyết định thuộc về vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu quả của cả hệ thống chính trị.

Về mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp trong nhiệm kỳ mới: Tôi thấy dự thảo báo cáo chính trị đã trình bày đầy đủ, tôi tán thành. Nhưng tôi xin có mấy ý kiến về những vấn đề cần phải quán triệt trong các nội dung đã đề ra:

- Vấn đề biến đổi khí hậu gây ra hiện tại ngày càng thiệt hại và đảo lộn mọi mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh. Ngoài kế hoạch đối phó chiến lược toàn diện phấn đấu trong nhiều năm, còn phải được quán triệt trong mọi lĩnh vực và công tác ở bất cứ không gian, thời gian nào. Phải được thực hiện một cách tập trung và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

- Vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa để nhanh chóng nâng cao quy mô và chất lượng của nền kinh tế, văn minh xã hội, chất lượng cuộc sống, sự lớn mạnh của các lực lượng vũ trang: Dự thảo nêu sẽ đưa tỉnh nhà lên một tỉnh công nghiệp. Tôi cho là chính xác, nhưng cần hình dung rõ diện mạo và tiềm lực như thế nào, có bước đi 10 năm, 20 năm. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải là quyết tâm, nỗ lực, sáng tạo của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đi đầu và cổ vũ thuộc đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật.

- Vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với đô thị hóa: Theo tôi, tỉnh ta đô thị hóa quá chậm, thị trường địa ốc yếu kém. Ta đang có 2 khu công nghiệp lớn Long Giang và Tân Hương, nhưng thị trấn Tân Hiệp vẫn còn phát triển rất chậm.

- Lưu thông phân phối, logistic cần phải có bước bứt phá để nâng giá trị sản xuất, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân, mở rộng và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp.

- Nâng cao vai trò của các tầng lớp nhân dân, nhất là trí thức thông qua các đoàn thể và phát biểu, hành động trực tiếp, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các chủ trương, chính sách, luật pháp và đấu tranh chống lại các hành vi chống đối, phá hoại. Vấn đề ổn định chính trị phải được quan tâm đúng mức.

- Xây dựng, chỉnh đốn Đảng bao giờ cũng có tính chất quyết định, vì vậy nhiệm vụ càng lớn thì xây dựng Đảng càng phải được đẩy mạnh. Trong xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng là nền tảng, nhưng xây dựng đội ngũ cán bộ mới thật sự quyết định. Vì vậy phải hết sức chăm lo công tác cán bộ. Đội ngũ cán bộ không biết thì tổ chức cơ sở đảng sẽ bị ảnh hưởng. Mỗi cấp ủy cần làm tốt công tác đánh giá, tuyển chọn, phân công, đề bạt cán bộ. Không đề bạt kẻ xấu vào hàng ngũ và luôn quan tâm đến việc rèn luyện đức - tài của cán bộ. Có 2 việc mà mỗi cán bộ phải tuân thủ, coi như kỷ luật là làm gương và sinh hoạt Đảng.

***

Phát biểu trên đây thật không sát sườn lắm với dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X tại Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh, nhưng tôi nghĩ có thể giúp các đồng chí phụ trách soạn thảo văn kiện tham khảo để bổ sung “cái thần” của Nghị quyết.

P. MAI (lược ghi)

.
.
Liên kết hữu ích
.