Thứ Hai, 12/10/2020, 08:27 (GMT+7)
.

Công tác dân vận trong tình hình mới: Tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm

Qua mỗi giai đoạn lịch sử của cách mạng, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Đảng ta luôn khẳng định quan điểm “lấy dân làm gốc”. Một trong những bài học mà Đảng ta đã đúc kết qua thực tiễn, đó là: Phải luôn quán triệt “Dân là gốc”, vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Làm tốt công tác dân vận đã tạo sự đồng lòng của người dân trong phòng, chống đại dịch Covid-19 hiệu quả.
Làm tốt công tác dân vận đã tạo sự đồng lòng của người dân trong phòng, chống đại dịch Covid-19 hiệu quả.

LÀM TỐT CÔNG TÁC DÂN VẬN,GÓP PHẦN QUAN TRỌNG THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI X ĐẢNG BỘ TỈNH

Quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh Tiền Giang luôn coi trọng và đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) trên các lĩnh vực, địa bàn và phù hợp với nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức và thực hiện theo phương thức lãnh đạo công tác dân vận của cấp ủy, tổ chức đảng phải gắn liền với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh.

Tỉnh luôn xác định: Đề cao tính nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trước nhân dân; “Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân”.

Nhìn lại nhiệm kỳ đã qua, công tác dân vận, tập hợp sức mạnh của nhân dân có bước chuyển biến tích cực, thông qua hoạt động tuyên truyền, vận động đã nâng cao niềm tin của đại đa số nhân dân vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, giữ vững định hướng XHCN.

Các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng do các cấp ủy đảng lãnh đạo, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động đều hướng tới mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đã được các giai cấp, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, qua đó tiếp tục phát huy dân chủ XHCN, khơi dậy truyền thống yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh, từ đó phát huy mọi nguồn lực trong xã hội để thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh đạt được nhiều kết quả khá toàn diện về phát triển kinh tế, chăm lo các chính sách an sinh xã hội, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đáng chú ý là, sự chung sức, đồng lòng của người dân cùng với Đảng bộ, chính quyền tích cực tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19, khắc phục hạn, xâm nhập mặn, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong thời gian vừa qua.

Kết quả đạt được của công tác dân vận trong thời gian qua xuất phát từ đường lối đúng đắn và sự lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy đảng với quan điểm “lấy dân làm gốc” và thực hiện tốt phương châm: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Sự chủ động tham mưu kịp thời của hệ thống Dân vận các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội làm nòng cốt phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, cùng với sự đồng thuận cao trong xã hội, sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân tạo thành sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

GIẢI PHÁP DÂN VẬN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Từ kết quả đạt được và thực trạng của địa phương, để không ngừng củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân đòi hỏi phải tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, có 5 nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận mà cấp ủy các cấp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đó là, không ngừng đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, nhằm đạt được mục tiêu phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội, phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với tăng cường kỷ cương, pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường nhiệm vụ quốc phòng, đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; tạo bước chuyển biến mới về cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, từng bước thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Cấp ủy các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền; thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức về quan điểm chính trị, nhận thức rõ trách nhiệm phục vụ nhân dân, có phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công một cách đồng bộ, tạo sự hài lòng của người dân; đảm bảo việc công khai minh bạch, cung cấp thông tin, khuyến khích và tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát công việc của chính quyền.

Bên cạnh đó, các cấp ủy cần nắm chắc tình hình, chủ động nghiên cứu, dự báo, xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, có nhiều giải pháp mang tính đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh và vô hiệu hóa các phương thức, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, không để ảnh hưởng phức tạp về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh trật tự.

Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội định hướng và phát huy vai trò nòng cốt tập hợp, đoàn kết nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát huy dân chủ XHCN, đảm bảo quyền dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện của nhân dân; tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Quyết định của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy định của Ban Bí thư về giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; cùng với Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, đoàn viên, hội viên phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Gắn việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội với xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, các cấp ủy đảng cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt quan điểm “lấy dân làm gốc” và phương châm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tạo thành sức mạnh tổng hợp đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

MAI HÀ

.
.
.