Thứ Hai, 18/09/2023, 09:27 (GMT+7)
.
ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG:

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Những năm qua, trên cơ sở thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn 05 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Khối) đã tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xem đây là khâu đột phá trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cho tổ chức, cơ sở đảng và đảng viên.

TRIỂN KHAI NGHIÊM TÚC, HIỆU QUẢ

Với tính đặc thù là tổ chức Đảng có nhiều loại hình tổ chức, cơ sở đảng, sự phân bố số lượng trong từng loại hình tổ chức, cơ sở đảng không đều nhau, ảnh hưởng đến việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉnh sửa, bổ sung, ban hành và triển khai các hướng dẫn cụ thể về quy trình, quy chế và nội dung sinh hoạt chi ủy, chi bộ sát với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức, cơ sở đảng trong Khối hằng năm.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương do Đảng ủy Khối tổ chức.
Quang cảnh Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương do Đảng ủy Khối tổ chức.

Cụ thể hơn, Đảng ủy Khối còn nêu rõ những nhiệm vụ, giải pháp và phân công nhiệm vụ theo lộ trình và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng cụ thể hóa nội dung sinh hoạt chi bộ cho phù hợp. Từ đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các tổ chức, cơ sở đảng từng bước được nâng lên.

Điển hình trong xây dựng lịch sinh hoạt định kỳ hằng tháng của chi bộ, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt cao hơn trước. Hầu hết các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối luôn đạt 95% đến 100% đảng viên tham gia sinh hoạt.

Riêng đối với chi bộ trong doanh nghiệp cổ phần không có vốn nhà nước, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, đa phần đảng viên đi công tác xa, nhưng tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt vẫn đảm bảo, đạt từ 80% trở lên tổng số đảng viên của chi bộ.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch mở 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng với sự tham gia của 712 đồng chí học tập, nghiên cứu về những kiến thức nền tảng trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng thời, thực hiện tổ chức sinh hoạt chi bộ “mẫu” và xây dựng bảng chấm điểm xếp loại chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh cho các loại hình, tổ chức cơ sở đảng phù hợp với các quy định của Trung ương và Tỉnh ủy. Qua 5 năm triển khai thực hiện, Đảng ủy Khối đã chọn 4 chi bộ cho từng loại hình tổ chức Đảng để sinh hoạt chi bộ “mẫu” và thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện sinh hoạt chi bộ...

Đáng chú ý trong thời gian qua, cấp ủy Đảng cơ sở, chi bộ xác định rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, tổ chức sinh hoạt chi bộ, nhất là vai trò của bí thư được nâng lên rõ rệt, được phản ánh thông qua chất lượng điều hành sinh hoạt, thảo luận, chất vấn, tham gia ý kiến của đảng viên, phân công thành viên trong chi ủy, đảng viên trong chi bộ được chặt chẽ.

Nhờ đó, các cấp ủy Đảng cơ sở, chi bộ đều có sự nhận thức đúng đắn về thực hiện chế độ sinh hoạt. Tính lãnh đạo, giáo dục và sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở đảng từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu thực tế, đòi hỏi của mỗi loại hình tổ chức Đảng trong điều kiện mới.

Trên cơ sở bám sát Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn 05 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thực hiện theo hướng dẫn chỉ đạo của Đảng ủy Khối, nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng tại các tổ chức, cơ sở đảng đã được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể hơn, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ, chi ủy gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Trong đó, các tổ chức, cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) của Đảng, Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và chú trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên tại các cơ quan, đơn vị.

Từ năm 2018 đến nay, hầu hết các tổ chức, cơ sở đảng, trọng tâm là cán bộ, đảng viên đều thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, qua đó Đảng ủy Khối đã khen thưởng 70 tập thể, 56 cá nhân có thành tích tốt trong việc học tập và làm theo Bác. Bên cạnh đó, các cấp ủy còn lồng ghép nội dung về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm rõ các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, đảng viên... nhằm nâng cao nhận thức, tận tụy, tận tâm với công việc của cán bộ, đảng viên.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HÀNG ĐẦU

Sau 5 năm thực hiện Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối đã thực hiện nghiêm túc và không ngừng chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và bước đầu rút ra một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian qua.

Đó là củng cố, kiện toàn chi ủy đảm bảo số lượng, bảo đảm chất lượng, nhất là chi ủy và bí thư chi bộ gương mẫu, làm tốt công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp cho đảng viên; duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ của chi bộ, đảng bộ.

Trong công tác chuẩn bị cho mỗi kỳ sinh hoạt phải thực hiện chu đáo từ nội dung, lựa chọn hình thức, chương trình, địa điểm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đảng bộ ở từng thời điểm cụ thể, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo thực hiện; kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, phát huy năng lực, trí tuệ của cán bộ, đảng viên và duy trì công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên đối với các trong chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối...

Bí thư Đảng ủy Khối Thái Ngọc Bảo Trâm nhấn mạnh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương trong thời gian tới, là một nội dung được Đảng ủy Khối xem là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, được chú trọng thực hiện ở các tổ chức, cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối.

Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm cho rằng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cần tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, cung cấp tài liệu sinh hoạt chi bộ kịp thời và tổ chức tọa đàm tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Mặt khác, vị trí, vai trò của cấp ủy các cấp, nhất là vai trò của bí thư chi bộ trong chỉ đạo, điều hành sinh hoạt chi bộ cần được nhấn mạnh; nội dung sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo tính lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Các tổ chức, cơ sở đảng, đảng viên tiếp tục giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; nỗi đảng viên tích cực nâng cao ý thức trách nhiệm, học tập, tu dưỡng đạo đức, không ngừng giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

LÊ NGUYÊN

.
.
.