Chủ Nhật, 17/02/2013, 10:09 (GMT+7)
.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: NQTW 4 (khóa XI) đi vào cuộc sống

Đến nay, các cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh đã hoàn tất việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Qua kết quả thực hiện bước đầu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh chia sẻ:

Để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng của tỉnh đã xây dựng Kế hoạch 17-KH/TU và nhiều văn bản hướng dẫn triển khai, quán triệt trong toàn Đảng bộ.

Với quyết tâm chính trị cao, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã tích cực thực hiện việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến đảng viên. Đến nay, đã hoàn tất 73/73 tổ chức gồm: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ cấp ủy huyện (tương đương), Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan tỉnh, 819/819 chi, đảng bộ cơ sở, đạt 100% và 34.991/36.487 đảng viên kiểm điểm xong, đạt 95,9% kế hoạch (số đảng viên còn lại do miễn công tác, miễn sinh hoạt, bệnh nặng…).

* PV: Ông có thể đánh giá khái quát kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở các chi, đảng bộ?

* Ông Nguyễn Văn Danh: Nhìn chung, việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu đề ra. Trong kiểm điểm, cán bộ, đảng viên đã thể hiện sự chân thành, thẳng thắn, nêu cao trách nhiệm xây dựng nội bộ; mạnh dạn chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm và biện pháp khắc phục với quyết tâm cao.

Kết quả bước đầu cho thấy, việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Sau kiểm điểm, các cấp ủy đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả thực hiện; hoàn chỉnh các văn bản để báo cáo với cấp trên; thông báo tiếp thu các ý kiến đã đóng góp; ban hành các kết luận và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp ủy viên giám sát việc khắc phục những tồn tại…

* PV: Theo ông, thành công lớn nhất qua việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)?

* Ông Nguyễn Văn Danh: Có thể khẳng định thành công lớn nhất qua việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) là:

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm Ngày Thương binh  - Liệt sĩ 27-7-2012.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7-2012.

- Quá trình kiểm điểm đã tạo ra một tập thể đoàn kết, thống nhất với lập trường, quan điểm chính trị vững vàng; có quyết tâm chính trị cao trong việc đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm; nêu cao đạo đức, lối sống lành mạnh và thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu.

- Các cấp ủy, tổ chức Đảng, từng cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn quan điểm tự phê bình và phê bình là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; là quy luật phát triển của Đảng; đồng thời là yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, các tập thể và cá nhân đã đánh giá đúng ưu điểm để phát huy; xác định đúng tính chất, mức độ thiếu sót, khuyết điểm và nguyên nhân khách quan, chủ quan để đề ra biện pháp và lộ trình khắc phục phù hợp; có phân công người chịu trách nhiệm cụ thể việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá tiến độ và chỉ đạo khắc phục.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ cũng được tổ chức thực hiện tốt trong suốt quá trình kiểm điểm; không có phần tử cơ hội lợi dụng, kích động, xuyên tạc hay đả kích, gây rối nội bộ. Qua kiểm điểm, tình hình công tác xây dựng Đảng ở các cấp trong tỉnh bước đầu có chuyển biến tốt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

* PV: Theo ông, những chuyển biến tích cực có thể nhận biết cụ thể qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở các chi, đảng bộ trong tỉnh ta?

* Ông Nguyễn Văn Danh: Những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng ở địa phương, đơn vị sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) là:

- Các cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức thực hiện tốt hơn việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều chỉnh bổ sung quy chế làm việc, cải tiến lề lối và phong cách làm việc; nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; tăng cường củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ; đồng thời quản lý chặt chẽ hơn đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Kết quả kiểm điểm là căn cứ để xem xét, sàng lọc, xây dựng đội ngũ cán bộ của mỗi cơ quan, đơn vị gắn với quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý và cán bộ chủ chốt theo yêu cầu mới.

- Để đảm bảo thực hiện tốt hơn công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn 07-HD/TU ngày 21-12-2012 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Quyết định 1617-QĐ/TU ngày 10-1-2013 ban hành Quy chế thu hút cán bộ lãnh đạo, quản lý; Kế hoạch 35-KH/TU ngày 10-1-2013 về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2013 - 2015; Kế hoạch 36-KH/TU ngày 10-1-2013 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020; đồng thời thường xuyên theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện để không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

* PV: Chắc hẳn qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) sẽ có nơi, có đảng viên bộc lộ những thiếu sót, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xử lý những tập thể, cá nhân có thiếu sót, khuyết điểm?

* Ông Nguyễn Văn Danh: Quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) là tạo ra sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý và đảng viên trong tỉnh để góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh; đồng thời, cảnh báo, cảnh tỉnh, chấn chỉnh các mặt hạn chế, yếu kém của từng tập thể và cá nhân với các biện pháp, lộ trình phù hợp.

Đối với những tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên qua kiểm điểm có những hạn chế, khuyết điểm, nếu tự giác thấy được, tích cực sửa chữa và sửa chữa có hiệu quả thì chỉ giới thiệu rút kinh nghiệm; còn nếu có sai sót, vi phạm nghiêm trọng đến mức phải xử lý kỷ luật thì các cơ quan chức năng xem xét, xử lý đúng theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

* PV: Với vai trò là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, qua các cuộc tiếp xúc cử tri, ông có nhận xét gì về tinh thần và thái độ của nhân dân qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4?

* Ông Nguyễn Văn Danh: Phải nói rằng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nói chung và nhân dân, cử tri Tiền Giang nói riêng.

Điều này được thể hiện ở những hành động cụ thể như: Nghị quyết vừa ban hành đã có hàng ngàn ý kiến tâm huyết gởi về Ban Chấp hành Trung ương, các cơ quan báo chí đồng tình, ủng hộ; nêu lên những trăn trở, băn khoăn, thậm chí cả lo lắng cho nhiệm vụ hệ trọng này của Đảng; hầu hết đã bày tỏ tình cảm chân thành, mong muốn Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin cậy của nhân dân.

Riêng ở tỉnh nhà, đã có rất nhiều ý kiến của người dân tham gia đóng góp cụ thể thông qua việc góp ý xây dựng Đảng hoặc thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; thẳng thắn đề cập đến các giải pháp thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 như: Việc cấp bách phải làm ngay là củng cố vấn đề con người trong Đảng, phải mạnh dạn đưa ra khỏi hàng ngũ của Đảng những cán bộ, đảng viên có lối sống buông thả, vụ lợi, không còn uy tín lãnh đạo; hoặc có ý kiến cho rằng Đảng ta cần phải làm trong sạch đội ngũ của mình và mỗi đảng viên phải làm tốt những quy định theo điều lệ Đảng, phải là tấm gương sáng để quần chúng noi theo nhằm thu hút mạnh những quần chúng tốt đến với Đảng.

Khẳng định việc Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã tạo được niềm tin rất lớn trong nhân dân cả nước, trong đó có nhân dân tỉnh nhà.

Nhân dân luôn kỳ vọng Nghị quyết này sớm đi vào cuộc sống, không chỉ bởi quyết tâm chính trị của Đảng đẩy lùi những mặt hạn chế, yếu kém trong Đảng hiện nay, mà còn bởi chính những điểm mới trong Nghị quyết, đó là: Nêu rõ các giải pháp hết sức đồng bộ, khả thi, nổi bật là nhóm giải pháp nêu gương của người đứng đầu, gắn với tự phê bình và phê bình. Theo tôi, đây là điều mà nhân dân mong muốn nhất. Chỉnh đốn Đảng thì phải chỉnh đốn từ trên xuống và phải thực hiện nghiêm túc.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 thực sự đi vào cuộc sống nếu thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhóm giải pháp mà Ban Chấp hành Trung ương đã đề ra. Cử tri và nhân dân Tiền Giang mong muốn Đảng phải dựa vào dân, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch; có cơ chế cụ thể để nhân dân và các tổ chức đại diện cho nhân dân thực hiện giám sát tổ chức Đảng và đảng viên; đồng thời xem trọng vai trò của nhân dân trong phản biện các chủ trương của Đảng liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân và phải thực sự coi đây là “giải pháp của mọi giải pháp” để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI).

* PV: Xin cảm ơn ông!

NGUYÊN CHƯƠNG (thực hiện)

.
.
.