Thứ Ba, 27/03/2018, 21:51 (GMT+7)
.

Báo chí góp phần đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Trong thời gian qua, hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh đã tích cực góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành của đảng bộ, chính quyền địa phương tới các tầng lớp nhân dân, định hướng dư luận xã hội; đồng thời, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; thực hiện ngày càng hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Việc chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng, nhất là đối với các vấn  đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong nội dung thông tin của báo chí được các cấp ủy quan tâm.

Để thực hiện tốt Kết luận 23 ngày 22-11-2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, ngày 22-3-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn 1065 yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt một số công việc sau:

- Lãnh đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận 23 ngày 22-11-2017 của Ban Bí thư. Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên, hội viên, đoàn viên về vị trí, vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tăng cường phối hợp trong chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí. Tăng cường kỷ luật phát ngôn, thông tin; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Khi có thông tin báo chí phản ánh về cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,... của cơ quan, đơn vị mình, phải kịp thời tiếp thu, giải trình, làm rõ với cơ quan quản lý trực tiếp cấp trên, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để trao đổi, phản hồi với cơ quan báo chí. Tránh tình trạng im lặng gây hoài nghi, dư luận không tốt ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan báo chí, người làm công tác xuất bản phát huy tính chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ đi đôi với yêu cầu tuân thủ pháp luật trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kết hợp “xây” và “chống”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Báo chí phải bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, củng cố và tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;  đồng thời đi đầu trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xâydựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ nghiệp vụ ngày một nâng cao, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, với đất nước.

Tăng cường chất lượng thông tin, tuyên truyền, chú trọng tính định hướng chính trị tư tưởng, tính văn hóa, khoa học trong công tác báo chí; nhất là tuyên truyền sâu, rộng, kịp thời, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ thành tựu của công cuộc đổi mới; coi trọng việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội.

-Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 30 ngày 25-12-2013 của Bộ Chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet; Nghị định 27/2018 ngày 01-3-2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013 ngày 15-7-2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan trực tiếp chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về báo chí, xuất bản; cơ quan đầu mối trực tiếp chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong nội dung thông tin của báo chí theo Quyết định 157 ngày 2-4-2008 của Ban Bí thư.

Tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt và hướng dẫn thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng về báo chí, xuất bản; phát huy, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng báo chí, xuất bản; đổi mới, nâng cao chất lượng giao ban báo chí.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí; quy định về trách nhiệm đảng viên khi phát ngôn, viết bài trên mạng xã hội, internet; văn bản chỉ đạo về trách nhiệm trả lời của các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đối với các vấn đề được báo chí phát hiện, phản ánh.

- Sở Thông tin và Truyền thông, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản; có kế hoạch tiếp tục triển khai Quyết định 157 của Ban Bí thư phù hợp với tình hình mới gắn với việc thực hiện Luật Báo chí ban hành năm 2016; xử lý nghiêm, kịp thời các sai phạm của cơ quan báo chí, hoạt động xuất bản và các cá nhân có liên quan; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp pháp lý và kỹ thuật để hạn chế việc đăng tải, phát tán thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định về quản lý và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.

- Hội Nhà báo tỉnh, tiếp tục phát huy vai trò của Hội trong việc nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo; tham gia tích cực cùng với các cơ quan chỉ đạo, quản lý trong việc lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản; kịp thời động viên, khen thưởng phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí có nhiều thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền góp phần vào ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời đề xuất, kiến nghị cơ quan quản lý, cơ quan chỉ đạo báo chí xem xét trách nhiệm với các thông tin cộng tác viên đưa tin, phát tán hình ảnh, bài giựt gân, câu khách.

- Các cơ quan báo chí, tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, năng lực, trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên kể cả về chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.

Tăng cường công tác xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động củạ tổ chức đảng, đoàn thể trong cơ quan báo chí. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế quản lý, quy chế hoạt động, quy trình nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường tính công khai, minh bạch, phát huy dân chủ, xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng vị trí công tác, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn; chủ động thống nhất ý kiến với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan để tăng cường cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là các thông tin quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trên tinh thần trung thực, khách quan, đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm lợi ích quốc gia, tôn trọng lợi ích của các cơ quan, tô chức, cá nhân, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cơ quan có trách nhiệm và nhu cầu thông tin của nhân dân.

TẤN ĐỜI

.
.
.