Thứ Hai, 13/05/2019, 15:54 (GMT+7)
.

Báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn 66 về “Báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020  trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tuyên truyền điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên các lĩnh vực công tác và trong đời sống xã hội.

Cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; nâng cao ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, nhận thức, lòng tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc anh hùng; tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước và việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Gắn với tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, đề cao tính thuyết phục, chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng và trong xã hội.

Về nội dung thông tin, tuyên truyền: Tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể về việc quán triệt, triển khai và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị, địa phương…

Quảng bá, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được tôn vinh, khen thưởng. Tổ chức các cuộc giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm từ mô hình mới, cách làm hiệu quả qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hằng năm, tổ chức tuyên truyền cao điểm vào dịp kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5), kỷ niệm Ngày Quốc khánh và Ngày mất của Bác Hồ (2-9); tổ chức một số chương trình giao lưu điển hình tiêu biểu để tạo sức lan tỏa trong nhân dân.

Năm 2019, tập trung tuyên truyền sâu, đậm, sinh động về chủ đề 50 năm toàn Đảng, toàn dân thực hiện Di chúc của Người. Phê phán những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, bệnh thành tích trong xã hội…

Các cơ quan báo chí trong tỉnh: Xây dựng kế hoạch cụ thể tuyên truyền, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020; giới thiệu, tổ chức giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về những mô hình mới, cách làm hiệu quả.

Tiếp nhận đường link của Đài Truyền hình Việt Nam để phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về các chương trình giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thường xuyên nâng cao chất lượng các chuyên mục, chuyên trang đảm bảo thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và dư luận xã hội.

TẤN QUÂN

.
.
.