Thứ Ba, 13/10/2020, 14:06 (GMT+7)
.

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Tiền Giang đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, vì là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đã triển khai thực hiện đồng bộ, với nhiều giải pháp đổi mới, hiệu quả và đạt được những kết quả quan trọng.

Đến nay, chất lượng của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh được nâng lên rõ rệt.

QUYẾT LIỆT TỪ NHẬN THỨC ĐẾN HÀNH ĐỘNG

Tỉnh ủy, các cấp ủy toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc lời dạy của Bác: “Cán bộ là cái gốc của mọi việc”, “muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Không thể có một Tiền Giang phát triển nếu không có đội ngũ cán bộ xứng đáng, có tâm, có tầm và có tài, sẵn sàng gánh vác trọng trách mà Đảng tin, dân tín nhiệm. Vì thế, nhiều chủ trương, nguyên tắc, quan điểm và giải pháp lớn về công tác cán bộ đã được thể chế hóa, cụ thể hóa bằng các quy chế, quy định và hướng dẫn để thực hiện kịp thời.

Chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh Tiền Giang không ngừng được nâng lên.
Chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh Tiền Giang không ngừng được nâng lên.

Theo đó, ngày 27-6-2011, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết 03 về nâng cao chất lượng công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, ngày 10-1-2013, BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 36 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, có đủ năng lực quản lý, điều hành, thực thi công vụ, có kỹ năng hoạt động thực tiễn, đóng góp vào sự thành công của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Nhiệm kỳ qua, tỉnh đã đưa đi đào tạo 8.733 cán bộ, trong đó đào tạo chuyên môn trong nước 2.784 cán bộ (đại học 1.548, thạc sĩ 528, tiến sĩ 87, đào tạo khác 621); chuyên môn nước ngoài 16 cán bộ (đại học 1, thạc sĩ 10, tiến sĩ 5); đào tạo lý luận chính trị 5.946 cán bộ (cao cấp 708, trung cấp 2.994, sơ cấp 2.244). Bồi dưỡng 57.464 cán bộ, trong đó bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 34.099 cán bộ, bồi dưỡng các chức danh  3.351 cán bộ, cập nhật kiến thức 466 cán bộ; bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp tỉnh, huyện là 369; học tập kinh nghiệm nước ngoài 1.859 lượt cán bộ. Ngoài ra, một số ngành đã chủ động tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ theo hệ thống thuộc cấp mình, giúp đội ngũ cán bộ hoàn thiện kỹ năng, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ thì công tác đánh giá cán bộ được xem là khâu quan trọng. Bởi, chỉ có đánh giá đúng người mới có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ; chỉ có đánh giá đúng người thì mới có cơ sở phân công đúng việc. Do đó, BTV Tỉnh ủy đặc biệt chú trọng, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nền nếp, thường xuyên, bài bản; đảm bảo dân chủ, công khai; thông qua nhiều kênh để đánh giá khách quan, toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao và chiều hướng, khả năng phát triển của cán bộ.

Hằng năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tham mưu BTV Tỉnh ủy chọn cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát huy đúng sở trường của từng cán bộ để bố trí, sắp xếp đúng người, đúng việc, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. BTV Tỉnh ủy rất quan tâm đến việc đa dạng hóa các loại hình đào tạo, cả về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

Công tác quy hoạch cán bộ ở các cấp, các ngành trong tỉnh đã được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện theo đúng quy trình, dân chủ, công khai và đồng bộ ở cả 3 cấp. Đội ngũ cán bộ được lựa chọn vào quy hoạch đều bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; có cơ cấu tương đối phù hợp, đồng bộ giữa các ngành, các cấp; có các độ tuổi khác nhau, bảo đảm được tính kế thừa và phát triển.

Các cấp ủy cũng thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn ngạch bậc và yêu cầu của vị trí việc làm. Bên cạnh đó, tỉnh đã ban hành và thực hiện tốt chính sách đào tạo cán bộ, đã tạo động lực, khuyến khích đội ngũ cán bộ vươn lên trong học tập, nghiên cứu và công tác.

CHẤT LƯỢNG KHÔNG NGỪNG NÂNG LÊN

Nhờ quan tâm đổi mới, triển khai đồng bộ các giải pháp, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh ngày càng được nâng cao, nhiều cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược của tỉnh đã mạnh dạn đổi mới tư duy, nâng cao tầm nhìn, không né tránh các vấn đề mới, khó, phức tạp; mạnh dạn đề xuất những vấn đề chưa có tiền lệ để tập trung nghiên cứu, thực hiện; kiên trì, bền bỉ, quyết liệt trong chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua cho thấy, trình độ chuyên môn của cấp ủy viên cơ sở cao hơn nhiệm kỳ trước, trong đó cấp ủy có trình độ đại học trở lên tăng 16,79%, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên tăng 10,47%. Đối với cấp ủy viên cấp huyện và tương đương có trình độ thạc sĩ tăng 11,9%, trình độ cao cấp lý luận chính trị tăng 10,05%.

Tỷ lệ cán bộ nữ trong cấp ủy cơ sở tăng 3,34%, cấp huyện và tương đương tăng 3,83% so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ cán bộ trẻ trong cấp ủy cơ sở tăng 13%; tuổi đời bình quân trong cấp ủy, BTV cấp ủy nhiệm kỳ này thấp hơn nhiệm kỳ trước. Bên cạnh đó, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, nhất là đối với cấp cơ sở.

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành không ngừng phát triển và tiến bộ về nhiều mặt, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức cán bộ; giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; tập trung giải quyết kịp thời những hạn chế, khuyết điểm về công tác cán bộ; thực hiện đồng bộ, nâng cao chất lượng các khâu của công tác cán bộ.

Đặc biệt, tỉnh sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, tiếp nhận đầu vào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp;  duy trì có nền nếp việc đánh giá cán bộ, đồng thời đổi mới phương pháp, quy trình, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng thiết thực, gắn với quy hoạch cán bộ.

Đồng thời, tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh công tác luân chuyển, nhất là đối với cán bộ trẻ có triển vọng và điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng, hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách, lối sống cho đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định 101 của Ban Bí thư về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”…

PHƯƠNG MAI

.
.
.