Thứ Hai, 22/02/2021, 11:49 (GMT+7)
.

Chỉ thị của UBND tỉnh Tiền Giang về việc lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND trên địa bàn tỉnh

(ABO) Ngày 9-2-2021, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Chỉ thị 03 về việc lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh. Báo Ấp Bắc điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn chỉ thị.

Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo Nghị quyết của Quốc hội, ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23 tháng 5 năm 2021.

Ngày 14 tháng 01 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh được tổ chức thực hiện bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Ấp Bắc, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, triển khai cụ thể và hướng dẫn các cơ quan truyền thông trong tỉnh tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức các hoạt động thông tin cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

3. Sở Giao thông Vận tải xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, bảo đảm giao thông thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021.

4. Sở Tài chính bố trí kinh phí kịp thời để các cơ quan, đơn vị, các địa phương thực hiện công tác bầu cử; phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn việc lập dự toán, phân bổ, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí, thanh toán, quyết toán kinh phí bầu cử, đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích, yêu cầu, tiết kiệm và hiệu quả.

5. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống đại dịch Covid-19;

Chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra ở một số khu vực hoặc bùng phát diện rộng trên địa bàn tỉnh trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các đơn vị bầu cử.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

7. Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử.

8. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của trung ương, của tỉnh về thực hiện công tác bầu cử; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan theo dõi, cập nhật tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử của các cơ quan, đơn vị và địa phương được phân công để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

9. Công an tỉnh chủ trì phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; chủ động sẵn sàng lực lượng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh; chỉ đạo và hướng dẫn các lực lượng quân đội, công an tham gia cuộc bầu cử. Đồng thời hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác bầu cử theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

10. Cục Thống kê tỉnh cung cấp số liệu dân số đến ngày 31/12/2020 của từng địa phương để làm căn cứ tính số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở mỗi đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

11. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng chỉ đạo của trung ương và của tỉnh; chủ động thực hiện và bảo đảm tiến độ việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử; công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; trình tự các bước tiến hành công việc trước, trong, sau ngày bầu cử và các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử.

Chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, các cơ quan liên quan trong việc giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử. Chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, y tế ở địa phương xây dựng các kế hoạch, phương án cụ thể nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống Covid-19, đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn và tại các địa điểm bỏ phiếu; bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng pháp luật; xây dựng phương án dự phòng bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác bầu cử.

Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 23/5/2021 thủ trưởng các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với các đoàn thể chính trị vận động nhân dân thực hiện tổng vệ sinh sạch sẽ các đường phố, khu dân cư và khu vực bỏ phiếu.

Các cơ quan, đơn vị, các hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong hai ngày 22 và 23/5/2021. Trường hợp Trung ương có chỉ đạo riêng về ngày treo cờ thì thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; kịp thời tổng hợp báo cáo đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) tiến độ triển khai từng giai đoạn của cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tỉnh Tiền Giang thành công tốt đẹp.         

.
.
.