Thứ Tư, 17/11/2021, 11:00 (GMT+7)
.
KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM - NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18-11-1930 - 18-11-2021):

Mặt trận Tổ quốc là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân

(ABO) Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử, trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Ông cha ta đã từng tổng kết: “Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”; “Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết”… Đến thời đại Hồ Chí Minh, xây dựng ý chí và tinh thần đoàn kết được xác định là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam là dịp để chúng ta cùng ôn lại chặng đường vẻ vang quá trình hình thành và phát triển của Mặt trận trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Đảng ta đã có chủ trương đoàn kết mọi lực lượng của các dân tộc anh em để chiến đấu chống kẻ thù. Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng đã vạch ra những vấn đề cơ bản về đường lối của cách mạng Việt Nam, trong đó xác định: Cách mạng Việt Nam phải được tiến hành bằng lực lượng cách mạng rộng lớn của toàn dân, lấy công nhân - nông dân làm động lực chính do giai cấp công nhân lãnh đạo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức tại Hà Nội, tháng 9-1955
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức tại Hà Nội, tháng 9-1955

Ngoài lực lượng công nhân - nông dân, Đảng phải đoàn kết tất cả các giai cấp và tầng lớp yêu nước. Chính vì vậy, chỉ chưa đầy 10 tháng kể từ khi Đảng ra đời, ngày 18-11-1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng minh - là hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết của cách mạng Việt Nam.

Trải qua các thời kỳ, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tổ chức thành lực lượng cách mạng to lớn, lật đổ ách thống trị của thực dân, đấu tranh chống đế quốc xâm lược, giành độc lập, tự do cho đất nước. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự thành công của cách mạng. Cách mạng muốn thành công phải có lực lượng đủ mạnh để chiến thắng kẻ thù và xây dựng xã hội mới.

Tại Đại hội thành lập MTTQ Việt Nam ngày 10-9-1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Lịch sử trong những năm qua đã tỏ rõ lực lượng đoàn kết của nhân dân là vô địch. Mặt trận Việt Minh đã giúp Cách mạng Tháng Tám thành công. Mặt trận Thống nhất Việt Minh - Liên Việt đã giúp kháng chiến thắng lợi. Chúng ta có thể tin chắc rằng: Với sự cố gắng của mỗi người và sự ủng hộ của toàn dân, MTTQ sẽ làm tròn nhiệm vụ vẻ vang là giúp xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh”.

Từ thực tiễn lịch sử cách mạng 91 năm qua cho thấy, ở mỗi thời kỳ khác nhau, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam có những hình thức, tên gọi khác nhau để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, như Hội Phản đế Đồng minh, Hội Phản đế Liên minh, Mặt trận Thống nhất nhân dân Phản đế Đông Dương, Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Mặt trận Dân tộc thống nhất Phản đế, Mặt trận Việt Minh, nay là MTTQ Việt Nam. Song, trong bất kỳ giai đoạn nào, dưới bất kỳ hình thức, tên gọi nào, Mặt trận luôn phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết các dân tộc, các tầng lớp trong xã hội để thực hiện mục tiêu chính trị, đó là: Vì độc lập cho nước nhà, tự do cho dân tộc, vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

“CHIẾC CẦU NỐI” - CÙNG ĐOÀN KẾT, VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH

Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, ngay từ khi mới thành lập, Mặt trận các cấp trong tỉnh Tiền Giang đã tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết, nhân dân một lòng đi theo Đảng. Trong các cuộc kháng chiến, hàng vạn người con Tiền Giang đã theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường tham gia chiến đấu, ra sức thi đua giết giặc lập công, lập nên nhiều chiến công vẻ vang. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh để giành độc lập cho dân tộc, thống nhất đất nước. Sau khi nước nhà độc lập, ở miền Nam, trong đó có Tiền Giang, Mặt trận đã tập hợp, đoàn kết nhân dân chung sức, đồng lòng, vượt mọi khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, từng bước đổi mới và hội nhập.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang Nguyễn Chí Trung tiếp nhận 2 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai. Ảnh: PHƯƠNG MAI.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang Nguyễn Chí Trung tiếp nhận 2 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai. Ảnh: PHƯƠNG MAI.

Trong những năm qua, cùng với hệ thống Mặt trận cả nước, MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, những người tiêu biểu của các giai tầng trong xã hội vào tổ chức đoàn, hội; phối hợp thực hiện đạt hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phòng, chống và khắc phục hậu quả do tác động của hạn, mặn; dịch bệnh Covid-19…

Với truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, MTTQ các cấp đã kịp thời vận động cứu trợ đồng bào trong và ngoài tỉnh mỗi khi có thiên tai, lũ, lụt xảy ra, nhằm giúp người dân ở các địa phương vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.  Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay khi đại dịch Covid-19 bùng phát, đặc biệt khi dịch bùng phát lần thứ tư, ngay từ đầu tháng 6-2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với hình thức trực tuyến tới các điểm cầu huyện, thị, thành và 172 xã, phường, thị trấn trong tỉnh Tiền Giang. Tại Lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang Nguyễn Chí Trung đã đọc lời kêu gọi toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19.

Ủy ban MTTQ luôn là cầu nối vận động các tổ chức, cá nhân chăm lo cho gia đình chính sách và hộ nghèo (Trong ảnh: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang Lê Văn Liễng trao Bảng tượng trưng tặng bồn chứa nước sạch cho người dân huyện Tân Phước)
Ủy ban MTTQ luôn là cầu nối vận động các tổ chức, cá nhân chăm lo cho gia đình chính sách và hộ nghèo (Trong ảnh: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang Lê Văn Liễng trao Bảng tượng trưng tặng bồn chứa nước sạch cho người dân huyện Tân Phước, ảnh chụp khi dịch Covid-19 chưa bùng phát). Ảnh: Phương Mai

Đến tháng 9-2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tiếp tục có Thư ngỏ vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang kêu gọi toàn thể các cơ quan, đơn vị, tổ chức; các doanh nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; các tổ chức quốc tế, cá nhân trong và ngoài tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; người nước ngoài đang làm việc ở Tiền Giang, người Tiền Giang ở nước ngoài, các tổ chức tôn giáo; các tầng lớp nhân dân... phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc “tương thân, tương ái”, “nhường cơm sẻ áo”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no” với phương châm “Người có của góp của, người có công góp công; có nhiều góp nhiều, có ít góp ít” hãy tiếp tục ủng hộ kinh phí, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm... đây là nguồn lực rất quý cho công tác phòng, chống dịch và chăm lo an sinh xã hội của tỉnh nhà.

Công ty TNHH Royal Foods Việt Nam trao Bảng tượng trưng tặng 10.000 phần quà cho Ủy ban MTTQ tỉnh. Đồng thời, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã tặng Bằng khen cho Tổng Giám đốc Công ty TNHH Royal Foods Việt Nam Mongkol Banthrarungroj.
Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen cho Tổng Giám đốc Công ty TNHH Royal Foods Việt Nam Mongkol Banthrarungroj, đã tặng 10.000 phần quà, tổng kinh phí khoảng 3,5 tỷ đồng cho hộ nghèo và công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Phương Mai

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang, tính đến ngày 20-10, Ủy ban MTTQ tỉnh và các huyện, thị, thành đã tiếp nhận sự hỗ trợ đóng góp Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 gần 55 tỷ đồng. Theo đó, đã chi gần 28 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn… Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh Tiền Giang phối hợp các tổ chức thành viên vận động các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ nhu yếu phẩm, tổng trị giá trên 109,2 tỷ đồng để hỗ trợ người dân trong khu vực phong tỏa, khu cách ly và hộ có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ 91 năm qua, với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, là cơ sở chính trị của chính quyền các cấp, MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị tỉnh nhà ngày càng vững mạnh.

HỒNG LÊ (tổng hợp)

.
.
.