Thứ Năm, 29/08/2019, 21:16 (GMT+7)
.

Triển khai một số quy định mới về chuyển đổi đất lúa

(ABO) Ngày 28-8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định 62/2019 ngày 11-7-2019 của Chính phủ. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 35/2015 ngày 13-4-2015 của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng đất lúa.  

Theo Nghị định 62/2019 của Chính phủ, điều kiện chuyển đổi từ đất lúa sang trồng cây hằng năm, cây lâu năm hoặc lúa kết hợp nuôi thủy sản; đối tượng có nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa gửi 1 bản đăng ký đến UBND cấp xã.

Trường hợp đăng ký chuyển đổi không hợp lệ, trong thời gian 3 ngày làm việc, UBND xã phải hướng dẫn cho người sử dụng đất chỉnh sửa, bổ sung bản đăng ký.

Còn trường hợp bản đăng ký chuyển đổi hợp lệ và phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của UBND cấp xã, trong thời gian 5 ngày làm việc, UBND xã có ý kiến đồng ý cho chuyển đổi, đóng dấu vào bản đăng ký, vào sổ theo dõi và gửi lại cho người sử dụng đất. Đối với trường hợp không đồng ý, UBND xã phải trả lời bằng văn bản…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-9-2019.

S.N

.
.
.