.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 29-4

Cập nhật: 22:14, 28/04/2022 (GMT+7)

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 29-4, với những thông tin nổi bật.

 

Việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt là hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện (xem trang 3).

Kết quả công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vào sáng 27-4, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 của Tiền Giang đạt 64,41 điểm, xếp hạng 33/63 tỉnh, thành trong cả nước. Điểm sáng nhìn từ PCI (xem trang 5).

Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong sản xuất, kinh doanh. Do đó, các doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. An toàn lao động là nhiệm vụ quan trọng (xem trang 8).

.
.
.