Thứ Ba, 12/05/2015, 05:50 (GMT+7)
.

Đảng bộ huyện Tân Phước: Chuẩn bị tốt ĐH Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020

Xác định Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, do vậy Đảng bộ huyện Tân Phước đã nghiêm túc thực hiện và khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị theo đúng Chỉ thị của Bộ Chính trị cũng như Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy đề ra. Thời gian này, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Phước nhiệm kỳ 2010 - 2015.                                          Ảnh: NC
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Phước nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ảnh: NC

 Thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 80 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 73 của Ban Thường vụ Huyện ủy, đến nay huyện đã tổ chức thành công đại hội điểm ở 2 đơn vị là Đảng bộ xã Phước Lập và Đảng bộ Chi cục Thuế.

Bà Trần Thị Thanh Tuyết, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đánh giá: “Để tổ chức thành công Đại hội, Đảng bộ xã Phước Lập và Đảng bộ Chi cục Thuế đã chủ động triển khai các bước, các khâu chuẩn bị, thành lập các tiểu ban tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận. Cùng với việc hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, kiểm điểm cấp ủy Đảng ủy, chủ động rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ nguồn”.

Song song với việc rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, cấp ủy và hệ thống chính trị, Đảng bộ xã Phước Lập còn lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực hoàn thành chỉ tiêu, nghị quyết đại hội, tích cực xây dựng nông thôn mới.

Toàn huyện có 39 tổ chức cơ sở Đảng, ngoài chọn 2 đảng bộ đại hội điểm, thì có 1 Đảng bộ (xã Mỹ Phước) đại hội sẽ bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư. Bên cạnh, điểm mới của huyện trong nhiệm kỳ này là thí điểm tại Đảng bộ xã Tân Lập 1 bầu Bí thư Đảng ủy xã đồng thời là Chủ tịch UBND xã. Thời gian Đại hội cấp cơ sở được diễn ra từ ngày 9-4 đến 20-6.

Bà Trần Thị Thanh Tuyết cho biết: “Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới là nhiệm vụ được chúng tôi dồn nhiều công sức. Để đại hội nhiệm kỳ mới thực sự thành công về mặt nhân sự cũng như chiến lược phát triển, chúng tôi xác định các nhiệm vụ cần tập trung cao đó là:

Phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện, đẩy mạnh Chương trình xây dựng NTM; tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là thời điểm từ nay đến kết thúc đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; quan tâm toàn diện công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, chú trọng công tác cán bộ, nhất là tinh thần, ý thức tránh nhiệm, hiệu quả trong công việc; thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 và các chỉ thị, kết luận, quyết định về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính”.

Về văn kiện: Các cấp ủy Đảng cơ sở xây dựng văn kiện theo hướng dẫn của cấp trên (báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 -2015 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy và dự thảo Nghị quyết Đại hội).

Bà Trần Thị Thanh Tuyết, khẳng định: “Nhìn chung, báo cáo chính trị trình đại hội đã đánh giá đúng tình hình, ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo trong thời gian tới. Báo cáo kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn, đánh giá đúng kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ, chỉ rõ nguyên nhân và đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục.

Cấp ủy, cán bộ, đảng viên đã thảo luận, đóng góp vào dự thảo văn kiện trước khi trình Ban thường vụ Huyện ủy cho ý kiến. Đồng thời, với việc thảo luận văn kiện cấp mình, các tổ chức cơ sở Đảng đã thảo luận Văn kiện Đại hội cấp huyện, phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Văn kiện Đại hội XII của Đảng”.

Về nhân sự: Công tác nhân sự cấp ủy được tiến hành chặt chẽ, đúng quy chế, quy trình, bảo đảm phát huy dân chủ trong phát hiện, giới thiệu và giữ nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong chọn và bầu cử cấp ủy. Nhằm xây dựng Ban Chấp hành thực sự tiêu biểu, có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức và năng lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu.

Để bảo đảm chất lượng cơ cấu cấp ủy, Ban thường vụ Huyện ủy cho ý kiến đối với những xã khó khăn về nhân sự; huyện sẽ thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị là “Vào đầu nhiệm kỳ nơi nào chưa chuẩn bị đủ cơ cấu theo quy định thì tiến hành bầu cử với số lượng ít hơn, số còn lại sẽ bầu bổ sung trong nhiệm kỳ mới, bảo đảm đạt được chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra”.

Với sự chủ động, tích cực, cùng với sự chuẩn bị chu đáo như hiện nay, tin tưởng Đại hội Đảng các cấp của huyện Tân Phước sẽ diễn ra thành công và phát huy được tính dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương của Đảng, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

P. MAI

.
.
.