Thứ Tư, 26/10/2022, 06:46 (GMT+7)
.

Hội Nông dân phường 9 (TP. Mỹ Tho): Phát triển và nâng cao chất lượng hội viên

Những năm qua, Hội Nông dân phường 9 (TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực. Trong đó, Hội tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp toàn diện nhằm thu hút, củng cố cả về số lượng và chất lượng hội viên, từng bước xây dựng giá trị hình mẫu người nông dân trong thời kỳ mới.

Để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội Nông dân phường 9 đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên, nông dân. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến những vấn đề mới, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội Nông dân, chỉ thị và nghị quyết của Hội Nông dân các cấp; chú trọng việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII…

Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho Hội Nông dân phường 9 đạt thành tích về công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên giai đoạn 2020 - 2022.
Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho Hội Nông dân phường 9 đạt thành tích về công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên giai đoạn 2020 - 2022.

Đồng thời, giáo dục cán bộ, hội viên, nông dân lòng yêu nước, các giá trị truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn; phổ biến kiến thức về kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, xã hội, pháp luật, thị trường; nâng cao nhận thức về vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới…

Hội Nông dân phường 9 tổ chức tuyên tuyên với nhiều hình thức phù hợp với thực tế địa phương, như: Tọa đàm, hội thi, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thảo luận chuyên đề... Thông qua các hoạt động đã góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và đặc biệt giúp hội viên, nông dân gắn bó với tổ chức Hội.

Hội Nông dân phường 9 vận động, tập hợp hội viên, nông dân theo hướng phù hợp với từng đối tượng ngành nghề; mở rộng mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác và thành lập mới các tổ hội nghề nghiệp để phát triển sản xuất - kinh doanh. Hội củng cố, nâng chất 4 tổ hợp tác nhằm thu hút, tập hợp đông đảo hội viên, nông dân; hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, nông dân, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Hội để vận động, thu hút nông dân vào Hội.

Hội còn đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi, tổ hội và phát huy hiệu quả công tác quản lý hội viên. Trong đó, chú trọng tổ chức sinh hoạt chi, tổ hội theo chuyên đề về phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thông tin về thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản, thời tiết, dịch bệnh và môi trường.

Để tập hợp và nâng cao chất lượng hội viên, trong năm 2022, Hội Nông dân phường 9 phối hợp với các ngành chức năng tổ chức cho trên 50 hội viên, nông dân học tập kinh nghiệm các mô hình phát triển kinh tế, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức trong sản xuất, kinh doanh, về các vấn đề nông dân quan tâm và mở nhiều cuộc tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho nông dân.

Bên cạnh đó, nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Hội Nông dân phường 9 đã tổ chức các hoạt động tư vấn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và mở rộng các hình thức hợp tác trong nông dân.

Hướng dẫn, hỗ trợ nông dân thi đua khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh thông qua các mô hình, hình thức hỗ trợ về vốn, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật...  Hội đã sử dụng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp và nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ trên 4 tỷ đồng cho hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng.

Có thể thấy, qua nhiều hoạt động thiết thực do Hội Nông dân phường 9 triển khai thực hiện đã tạo cho hội viên, nông dân sự tin tưởng Hội, từ đó tích cực tham gia vào tổ chức Hội, thường xuyên hưởng ứng các hoạt động do Hội tổ chức. Đến nay, Hội Nông dân phường 9 có 21 chi hội với 455 hội viên, tỷ lệ thu hút hội viên đạt trên 85%.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường 9 Hà Thị Bảo Phương cho biết, hiện nay, chất lượng hội viên còn hạn chế, chưa đồng đều và số lượng hội viên đang có xu hướng giảm dần do già hóa hoặc đi làm ăn xa. Một bộ phận nhỏ hội viên còn thờ ơ với công tác Hội.

Để thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia vào tổ chức Hội Nông dân nói chung và Hội Nông dân phường 9 nói riêng, trước hết cần tuyên truyền cho hội viên hiểu được ý nghĩa, vai trò của tổ chức Hội Nông dân; quyền và nghĩa vụ khi tham gia sinh hoạt Hội, hiểu về Điều lệ Hội Nông dân; tập trung tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Hội Nông dân.

Nhờ vậy, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân phường 9 phát triển mới 29 hội viên, đạt 116% so với chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ. Hội tập trung xây dựng thế hệ hội viên, nông dân mới, hội đủ các yếu tố bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, đạo đức trong sáng, tiên phong trong hành động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh, có sức khỏe tốt và khát vọng vươn lên.

LÊ MINH

.
.
.