Thứ Sáu, 29/06/2012, 11:20 (GMT+7)
.

Tổng kết Chỉ thị 05 của Tỉnh ủy về xây dựng gia đình VH...

Ngày 28-6, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng gia đình văn hóa, bảo đảm hạnh phúc gia đình” gắn với sơ kết 5 năm xây dựng và nhân rộng mô hình khu dân cư điểm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) ở khu dân cư” giai đoạn 2007 - 2011.

Bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH của tỉnh chủ trì hội nghị.

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư đã đi vào cuộc sống, trở thành phong trào hành động cách mạng rộng lớn trong mọi tầng lớp nhân dân.

Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiên tiến về xây dựng ấp (khu phố), xã (phường, thị trấn) văn hóa và gia đình văn hóa; nhiều truyền thống, nếp sống văn hóa tốt đẹp được bảo tồn và phát huy, góp phần tích cực vào mục tiêu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Giai đoạn 2007 - 2011, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp tốt với các cấp, các ngành thực hiện cuộc vận động đạt nhiều kết quả: đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho hơn 140.000 lao động; thành lập các tổ góp vốn xoay vòng, tổ vay vốn ngân hàng với số tiền 1.215 tỷ đồng, giúp trên 150.000 hộ phát triển kinh tế gia đình; vận động quỹ “Vì người nghèo” gần 96 tỷ đồng để xây tặng 17.920 nhà đại đoàn kết, giúp 428 hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 20,29% (năm 2005) xuống còn 7,04% (năm 2012).

Vận động hỗ trợ người nghèo, khuyết tật trên 56 tỷ đồng; vận động cứu trợ lũ lụt, lốc xoáy trong và ngoài tỉnh trên 40 tỷ đồng; tiếp nhận, cảm hóa trên 2.000 tội phạm; 130/169 xã (phường, thị trấn), 80% hộ gia đình được công nhận danh hiệu an toàn về an ninh trật tự; đến cuối năm 2011 toàn tỉnh có 876 ấp (khu phố) và 54 xã (phường, thị trấn) văn hóa và triển khai xây dựng 58 mô hình khu dân cư điểm…

Bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được của các tập thể, cá nhân và nêu rõ trách nhiệm của MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo hướng “4 rõ”: rõ đối tượng, rõ nội dung, rõ trách nhiệm và rõ biện pháp thực hiện.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới: Đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo; nhân rộng các mô hình, điển hình hay ở các khu dân cư điểm; cần chú trọng công tác tuyên truyền, vận động giúp nhân dân nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào; phát huy hiệu quả của các thiết chế văn hóa ở cơ sở; gắn việc xây dựng xã văn hóa với xây dựng nông thôn mới…

Dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho 35 tập thể, cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư.

P. MAI

.
.
.