Thứ Năm, 21/01/2021, 15:28 (GMT+7)
.

Huyện Cái Bè: Xây dựng Đảng gắn với huyện nông thôn mới

Thời gian qua, Huyện ủy Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng chất công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, với quyết tâm đưa huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu năm 2023…

XÂY DỰNG ĐẢNG LÀ NHIỆM VỤ THEN CHỐT

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cái Bè Trần Thanh Nguyên xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Vì thế, thời gian qua, Huyện ủy Cái Bè đã tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt... Qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Huyện Cái Bè phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu năm 2023.  Trong ảnh, xã An Thái Đông đang nỗ lực xây dựng nông thôn mới.
Huyện Cái Bè phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu năm 2023. Trong ảnh, xã An Thái Đông đang nỗ lực xây dựng nông thôn mới.

Các tổ chức đảng không ngừng được củng cố, tăng cường đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; nhận diện rõ nét hơn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; ý thức tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảm bảo vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng.

Trong công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp đã đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Theo đó, lãnh đạo huyện đã cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch; trong đó, các cấp ủy khắc phục được việc trên có gì dưới có nấy, đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, cơ sở để triển khai thực hiện.

Nhiệm vụ hàng đầu là tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định: Đổi mới học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng chất hình thức học tập trực tuyến, coi trọng vai trò, trách nhiệm chỉ đạo của đồng chí bí thư cấp ủy.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định 55/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định 08/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Toàn Đảng bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Tăng cường đổi mới công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đảm bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở các lĩnh vực.

TINH GỌN BỘ MÁY, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

Hiện nay, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ huyện đến các xã, thị trấn của huyện Cái Bè được củng cố, sắp xếp cơ bản đảm bảo theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Theo đó, huyện đã hoàn thành xây dựng Đề án Vị trí việc làm các cơ quan Đảng, đơn vị sự nghiệp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện theo Hướng dẫn 04/2016 của Ban Tổ chức Trung ương, làm cơ sở cho sắp xếp, tinh giản đội ngũ cán bộ.

Đến nay, thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị đã tinh giản 10% biên chế; bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Ngoài ra, huyện cũng đã hợp nhất, sáp nhập 8 đơn vị sự nghiệp cấp huyện và 12 đơn vị trường học. Sau khi sắp xếp, tinh giản, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả công tác rõ rệt, giúp tổ chức bộ máy tinh gọn, phù hợp, từng bước đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Song song đó, huyện tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, khơi thông nguồn lực, tăng cường thu hút đầu tư; thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục phát huy hiệu quả phát triển kinh tế 3 vùng, tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đặc biệt là, huyện quyết tâm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu năm 2023.

Đ.PHI

 

.
.
.