Thứ Tư, 12/06/2019, 20:35 (GMT+7)
.
PHÒNG THAM MƯU, CÔNG AN TỈNH:

Học tập và làm theo Bác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Là một trong những tập thể đạt thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) Phòng Tham mưu, Công an tỉnh đã có những chuyển biến tích cực qua những hành động, lời nói và việc làm thiết thực...

Cán bộ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh triển khai công tác nghiệp vụ bảo đảm ANTT lễ hội âm nhạc  mừng xuân 2019. 			Ảnh: THANH VIỆT
Cán bộ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh triển khai công tác nghiệp vụ bảo đảm ANTT lễ hội âm nhạc mừng xuân 2019. Ảnh: THANH VIỆT

Thượng tá Phan Văn Khoa, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh trao đổi, Đảng ủy đã xây dựng, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các kế hoạch về tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với duy trì thực hiện việc “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ngoài ra, để tạo hiệu ứng tích cực việc “làm theo” trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy đã tổ chức Lễ phát động, gắn với thường xuyên lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và lãnh đạo thực hiện các phong trào thi đua: “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “3 không, 3 có”, xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh CAND”, từng bước tạo sự lan tỏa, tác động đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị. 

Qua triển khai, lãnh đạo thực hiện, cấp ủy và Ban Chấp hành các đoàn thể Chi đoàn, Hội Phụ nữ, Công đoàn trong đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai, quán triệt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thông suốt chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở xác định mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị đã từng bước có sự chuyển biến trong công tác, sinh hoạt, học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trách nhiệm vì nhân dân phục vụ. Các chi bộ trực thuộc, Ban Chấp hành Chi đoàn, Hội Phụ nữ, Công đoàn đã tăng cường tuyên truyền “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo các tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh cung cấp. Thông qua các buổi họp giao ban, sinh hoạt lệ kỳ, tuyên truyền các tác phẩm, bài nói, bài viết, câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Một trong những nét nổi bật của đơn vị trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và CB-CS đơn vị trong việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thông qua các đợt sinh hoạt lệ kỳ đã thường xuyên quán triệt CB-CS không ngừng phấn đấu học tập, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND, nhất là thường xuyên vận dụng vào thực tiễn công tác, học tập và thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” hằng năm. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác chính trị tư tưởng, đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thường xuyên quán triệt và lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Quy định 01 ngày 22-10-2012 của Đảng ủy Công an tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 6 điều Bác Hồ dạy CAND, nội dung “3 xây, 3 chống”… Lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, qua đó góp phần tác động, giúp CB-CS chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong thực hiện các mặt công tác.

Ngoài ra, cấp ủy, chỉ huy đơn vị tập trung lãnh đạo CB-CS nêu cao bản lĩnh, thực hiện nghiêm túc 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật của CAND, chủ động phòng ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mặt khác, CB-CS đơn vị quan tâm thực hiện khẩu hiệu hành động hằng năm do Ban Giám đốc Công an tỉnh phát động, nhất là tiêu chí “kỷ cương, trách nhiệm”. Tập trung quản lý, theo dõi việc thực hiện điều lệnh nội vụ, nhất là việc chấp hành giờ giấc, thực hiện quy chế làm việc, thực thi nhiệm vụ của CB-CS, gắn với tăng cường quản lý cán bộ; lãnh đạo phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ kiểm tra điều lệnh đơn vị trong việc phối hợp tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh, đưa công tác điều lệnh đi vào nền nếp.

Về bài học kinh nghiệm, Thượng tá Phan Văn Khoa khẳng định: Qua học tập và làm theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng đơn vị nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được CB-CS cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể trong từng lĩnh vực công tác và chiến đấu.

Góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của CB-CS,  tạo sự chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương; đổi mới phong cách gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh “thành tích”, nâng cao tinh thần trách nhiệm, “nói đi đôi với làm”, tăng cường niềm tin của đảng viên, CB-CS và nhân dân đối với Đảng, đoàn kết nội bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Phòng Tham mưu.

PHÙNG LONG

.
.
.