Thứ Bảy, 16/12/2023, 17:28 (GMT+7)
.
Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024:

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

(ABO) Ngày 14-12-2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch 122 về triển khai, thực hiện Chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”.

Để triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 16 ngày 27-7-2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang xây dựng Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2024 về “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đáng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quán lý các cấp” và Kế hoạch triển khai, thực hiện Kết luận 01-KL/TW, Chuyên đề năm 2024 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; qua đó, tạo sự lan tỏa trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cụ thể hóa Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc ”, Chuyên đề năm 2024 của tỉnh phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị nhằm phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

- Việc tổ chức triển khai, tuyên truyền và thực hiện Kết luận 01-KL/TW, Chuyên đề năm 2024 phải nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực; đổi mới phương pháp, hình thức sinh hoạt, học tập, tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa phương, đơn vị.

II- NỘI DUNG

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phát huy được vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trong triển khai thực hiện nội dung Chuyên đề năm 2024 phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận 21- KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đầy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các quy định về nêu gương, về những điều đảng viên không được làm.

2. Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả hơn nữa các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Kết luận 01- KL/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề năm 2024, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và các quy định về nêu gương. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch cá nhân học tập và làm theo của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, khẳng định nêu gương vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng, vừa là phương pháp giáo dục có sức thuyết phục tốt nhất, hiệu quả nhất; nêu gương là trách nhiệm, bồn phận và là đạo lý của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân. Định kỳ hằng quý, 6 tháng và năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

3. Các tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2024. Trong đó, xác định nội dung cụ thể học tập và làm theo sát với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; chú trọng lựa chọn cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của tập thể, cá nhân để phát huy và nhân rộng; đồng thời, thảo luận và tìm các giải pháp đề khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

4. Tiếp tục rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị. Chú trọng xây dựng chuẩn mực đạo đức có liên quan đến vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, đảm bảo sát thực tế để tổ chức thực hiện. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải thật sự gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương để cán bộ, đảng viên, quân chúng noi theo. 

5. Kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi việc triển khai, thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đáng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quán lý các cấp” ở các cơ quan, đơn vị.

2. Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2024 vào sinh hoạt định kỳ của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung Chuyên đề năm 2024, gắn với tuyên truyền các Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XIII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy. Tiếp tục tuyên truyền, phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023 - 2025.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện và tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân những nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2024, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

4. Các cơ quan báo chí trong tỉnh thường xuyên tuyên truyền về nội dung trọng tâm Chuyên đề năm 2024, gắn với tuyên truyền kết quả 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

P.V

 

.
.
.