Thứ Năm, 07/04/2022, 20:02 (GMT+7)
.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

              UBND TỈNH TIỀN GIANG                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         
                                                                                                         Tiền Giang, ngày 15 tháng 3 năm 2022

 

THÔNG BÁO
   Tuyển dụng viên chức năm 2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-LHH ngày 15/03/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh về việc tuyển dụng viên chức năm 2022;

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

1. Vị trí chức danh

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên; có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định; có lý lịch rõ ràng; đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Hồ sơ dự tuyển: Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề liên quan.

4. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển
Chi tiết hình thức, nội dung xét tuyển xem tại http://tusta.com.vn/

5. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/03/2022 đến ngày 15/04/2022

6. Địa điểm nhận hồ sơ: Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang (số 27/9 Nguyễn An Ninh, Phường 8, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) hoặc gửi theo đường bưu chính. Điện thoại: 02733. 970171 hoặc 0907266003.

7. Thời gian xét tuyển: Dự kiến ngày 18/04/2022, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau./.

.
.
.