Thứ Năm, 15/10/2020, 11:02 (GMT+7)
.

Nâng cao niềm tin trong nhân dân

Đó là một trong những nội dung cốt lõi mà Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Qua đó cho thấy, vấn đề nâng cao niềm tin trong nhân dân đã được Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh nhà đặc biệt coi trọng, xem đó là mục tiêu, là động lực để thúc đẩy sự phát triển; đồng thời, để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đổi mới, kiến tạo và hành động với quyết tâm “việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Để nâng cao niềm tin trong nhân dân đối với Đảng bộ tỉnh nhà, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã chú trọng thực hiện 10 nhiệm vụ xây dựng Đảng mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng được Đại hội X Đảng bộ tỉnh xác định. Đồng thời, ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy cũng đã triển khai thực hiện chặt chẽ, thận trọng Nghị quyết 03 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức các cấp của tỉnh Tiền Giang trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Theo đó, Bch Đảng bộ tỉnh đã đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung vào chỉnh sửa lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ theo hướng sát dân, gần dân. Đồng thời, nghiêm túc đẩy mạnh các biện pháp giáo dục, rèn luyện, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, đấu tranh với các biểu hiện thoái hóa, làm trong sạch đội ngũ của Đảng và bộ máy chính quyền. Các cấp ủy, chính quyền đều thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, quán triệt và thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Từ tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên không ngừng được nâng lên. Mỗi đảng viên đều không ngừng nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận hiến, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trên tinh thần đó, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà đã vững bước tiến lên, vượt qua mọi khó khăn, đưa tỉnh nhà không ngừng phát triển.

Dẫn ra một vài con số để thấy rằng, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh nhà đã có sự phát triển vượt bậc, đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh bình quân đạt 7,3%/năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 45.799 tỷ đồng, tăng bình quân 15,9%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 là 58,6 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn 1,99%, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới là 83,2%, diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có bước cải thiện đáng kể…, từ đó niềm tin trong nhân dân đối với Đảng bộ tỉnh nhà không ngừng được nâng lên. 

Trong niềm hân hoan, phấn khởi, nhân dân tỉnh nhà một lòng hướng về Đại hội với niềm tin từ những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua sẽ là tiền đề quan trọng cho nhiệm kỳ mới. Và nhân dân tỉnh nhà tin tưởng với khí thế mới, động lực mới, BCH Đảng bộ tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa XI, nâng vị thế tỉnh nhà lên một tầm cao mới trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.  Hôm nay (ngày 15-10), Đại hội sẽ kết thúc, nhưng niềm tin trong nhân dân sẽ tiếp tục được mở ra, nâng cao và lan tỏa...                                           

THIÊN LÊ

.
.
.