Thứ Năm, 11/05/2023, 09:28 (GMT+7)
.

Chủ tịch LĐLĐ TP. Mỹ Tho khóa XII Phạm Thị Thu Hà: Đại hội của đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển

Trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội Công đoàn TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thực hiện nhiều phần việc quan trọng. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Mỹ Tho khóa XII gồm 18 Ủy viên; đồng chí Phạm Thị Thu Hà tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ thành phố. Nhân dịp này, Báo Ấp Bắc đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phạm Thị Thu Hà, Chủ tịch LĐLĐ TP. Mỹ Tho khóa XII về phương hướng hoạt động của Công đoàn thành phố trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch LĐLĐ TP. Mỹ Tho Phạm Thị Thu Hà.
Chủ tịch LĐLĐ TP. Mỹ Tho Phạm Thị Thu Hà.

* Phóng viên (PV): Chúc mừng đồng chí đã được đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ TP. Mỹ Tho nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với vai trò là người đứng đầu tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thành phố, đồng chí có dự báo thế nào về cơ hội và thách thức tác động đến hoạt động Công đoàn thành phố trong thời gian tới?

* Đồng chí Phạm Thị Thu Hà: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Mỹ Tho khóa XII đã đề ra mục tiêu tổng quát cho những năm 2020 - 2025 là “Đầu tư đồng bộ để phát triển kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng khu vực dịch vụ; ưu tiên huy động mọi nguồn lực cho phát triển thương mại, du lịch, khu đô thị. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và hiệu lực, hiệu quả của chính quyền; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng TP. Mỹ Tho xứng tầm là đô thị loại I, trung tâm của tỉnh và khu vực”.  

Quán triệt những quan điểm chỉ đạo của Đảng, hướng đến mục tiêu trên, Đại hội Công đoàn TP. Mỹ Tho khóa XII diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn và thách thức. Do vậy, đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải tập trung nâng cao chất lượng phát triển đoàn viên, hướng mạnh về cơ sở, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, phát huy tính tự nguyện của đoàn viên, khẳng định làm rõ sự khác biệt về lợi ích của đoàn viên khi gia nhập tổ chức Công đoàn.

* PV: Với những thách thức và yêu cầu đặt ra, đại hội đã đề ra những mục tiêu hành động gì trong nhiệm kỳ mới, thưa đồng chí?

* Đồng chí Phạm Thị Thu Hà: Đại hội Công đoàn TP. Mỹ Tho khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đại hội đã đặt ra mục tiêu hành động cho nhiệm kỳ mới là xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, là cơ sở chính trị - xã hội của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, khẳng định vị thế của Công đoàn Việt Nam là trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với mục tiêu đặt ra, đại hội đặt chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ phát triển ít nhất 3.000 đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ở tất cả các doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên và đủ điều kiện theo quy định; 100% cán bộ Công đoàn được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn; 100% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký kết Thỏa ước lao động tập thể và 100% Thỏa ước lao động tập thể ghi những điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

100% Công đoàn cơ sở khu vực Nhà nước tham gia với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Ban Giám đốc doanh nghiệp và trên 80% Công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phấn đấu 100% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện Công đoàn tham gia hoặc được Công đoàn hỗ trợ pháp lý; thành lập Ban Nữ công quần chúng ở 100% Công đoàn cơ sở theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; có 85% trở lên nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

* PV: Đồng chí cho biết, để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, đại hội đã thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp công tác Công đoàn thành phố trong 5 năm tới như thế nào?

* Đồng chí Phạm Thị Thu Hà: Đại hội đã xác định các khâu đột phá trong công tác nhiệm kỳ mới, đó là tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tập thể người lao động ở cơ sở, trọng tâm là đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, nhất là thương lượng về tiền lương và điều kiện làm việc.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, trọng tâm là Chủ tịch Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn, trọng tâm ứng dụng công nghệ thông tin vào trong tổ chức và quản lý hoạt động.

Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tổ chức Công đoàn TP. Mỹ Tho sẽ tập trung thực hiện trong 5 năm tới, bao gồm thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của đoàn viên, người lao động đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Quan tâm thu hút người lao động vào tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp; tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác nữ công, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ trong tình hình mới. Xây dựng nguồn tài chính để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn thích ứng với bối cảnh tình hình mới.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

THỦY HÀ (thực hiện)

.
.
.