Thứ Sáu, 28/04/2017, 14:25 (GMT+7)
.

"Liều thuốc miễn dịch" với âm mưu, thủ đoạn "đa nguyên, đa đảng"

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh - "liều thuốc miễn dịch" với âm mưu, thủ đoạn "đa nguyên, đa đảng"

Các thế lực thù địch thường xuyên tuyên truyền, kích động, kêu gọi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” (gọi tắt là “đa nguyên, đa đảng”) để chống phá chế độ ta. Thực chất của luận điểm này là để gây ngộ nhận, mơ hồ, dẫn tới dao động tư tưởng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam; tìm cách xóa bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, hạ thấp uy tín và phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua thực tế một số nước có hệ thống chính trị đa nguyên, đa đảng, ta thấy vẫn thường xuyên xảy ra khủng hoảng về chính trị, đảo chính, gây bất ổn cho xã hội. Nguyên nhân chủ yếu là do mâu thuẫn về lợi ích kinh tế giữa đảng cầm quyền và các đảng đối lập. Các đảng đối lập thì hứa hẹn, vận động người dân biểu tình lật đổ chính quyền hiện hữu của đảng cầm quyền, lợi dụng quyền dân chủ của người dân để phục vụ cho lợi ích của các đảng đối lập, dẫn đến tình hình chính trị, xã hội bất ổn, đời sống và công việc của người dân sẽ bị ảnh hưởng, đất nước khó mà phát triển. Như vậy, rõ ràng đa nguyên, đa đảng chưa hẳn đã là dân chủ và đảm bảo cho xã hội phát triển.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 87 năm qua đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với sự lựa chọn, giao phó của lịch sử. Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; làm nên thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Qua đó khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đảm bảo cho người dân thực sự dân chủ, xã hội phát triển.

Vấn đề đặt ra hiện nay là phải làm tốt vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Muốn vậy, cần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nhất là khả năng đề ra đường lối, chủ trương sao cho đúng đắn, sáng tạo và triển khai thực hiện hiệu quả trong đời sống xã hội. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... để Đảng ta luôn trong sạch, vững mạnh. Đây sẽ là “liều thuốc miễn dịch” với tất cả những tác động của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tuyên truyền, kích động, kêu gọi “đa nguyên,đa đảng”.

DUY SƠN

.
.
.