Thứ Bảy, 15/04/2017, 07:03 (GMT+7)
.

Kết quả 10 năm đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng

Qua 10 năm triển khai, tổ chức thực hiện tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị theo Nghị quyết 15-NQ/TW của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa X và tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở theo Kết luận 64-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa IX đã đạt được những kết quả quan trọng: Tổ chức các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã từng bước được sắp xếp, kiện toàn, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên; mối quan hệ công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn; vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, quản lý của Nhà nước, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã được tăng cường và nâng cao; quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng và phát huy ngày một tốt hơn. Từ đó, hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lãnh đạo kinh tế tỉnh nhà đạt tốc độ tăng trưởng khá, quy mô không ngừng được nâng lên. Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội tuy từng lúc, từng nơi có phức tạp nhưng về cơ bản ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng hiệu quả chưa cao; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa đi vào chiều sâu, còn biểu hiện hình thức; đổi mới các khâu trong công tác cán bộ còn chậm; công tác kiểm tra, giám sát hiệu quả chưa cao; sai phạm của một số đảng viên và tổ chức Đảng chậm được phát hiện để ngăn chặn, xử lý. Một số tổ chức cơ sở Đảng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu còn hạn chế nhưng chậm được củng cố, kiện toàn; chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ không đảm bảo.

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số nội dung còn bất cập, chưa rõ người, rõ việc, rõ thời gian; phong cách làm việc chậm đổi mới. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở một số cấp ủy, chính quyền có biểu hiện hình thức, dân chủ chưa thực sự đi đôi với kỷ luật kỷ cương… Một số người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chưa xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chưa thực sự gương mẫu… MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nhiều nơi chậm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, có nơi còn mang tính hành chính, chưa đa dạng hóa các loại hình tập hợp quần chúng… Việc chỉ đạo thực hiện xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả có nơi chưa kiên quyết, còn chậm, lúng túng; một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện thiếu ý chí vươn lên trong công tác, học tập, rèn luyện. Vấn đề chuẩn hóa cán bộ hiện vẫn là bài toán khó, nan giải…

Để tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua tổ chức Đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị. Phương án xây dựng đề án, kế hoạch sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức Đảng theo hướng: Mỗi cơ quan, tổ chức Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập… có một tổ chức Đảng được thành lập tương ứng để lãnh đạo toàn diện, thường xuyên, trực tiếp.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Xây dựng cơ chế và tổ chức tốt việc phản biện xã hội, trả lời chất vấn trong sinh hoạt Đảng. Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy phục vụ nhân dân, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ xa dân, sách nhiễu, gây khó khăn cho dân.

Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả bằng cách: Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội để đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, nhất là cơ quan tham mưu cấp ủy và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng công tác cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hoàn thành Đề án vị trí việc làm. Tiếp tục tinh giản biên chế…

M.T

.
.
.