Thứ Tư, 12/04/2017, 14:40 (GMT+7)
.

Kết quả tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Thực hiện Hướng dẫn 20-HD/BTGTW, ngày 22-11-2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch  28-KH/TU, ngày 2-12-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu chủ trì, phối hợp với các ban Đảng, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiến hành xây dựng Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đồng thời ban hành Hướng dẫn giúp các cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên,  nhân dân và xây dựng chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Trên cơ sở đó, cấp ủy cấp huyện và tương đương; các Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, các ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai cho cán bộ, đảng viên học tập và tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên, nhân dân.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang do Trung ương tổ chức. Ảnh: Hạnh Nga
Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang do Trung ương tổ chức. Ảnh: Hạnh Nga

Ngay sau Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ do Trung ương tổ chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết gắn với Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII bằng hình thức trực tuyến trong toàn Đảng bộ tỉnh tại 205 điểm cầu, có 28.029 đảng viên tham dự, đạt 65,2% tổng số đảng viên toàn tỉnh. Sau đó, các cấp ủy huyện (tương đương) và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tiếp tục tổ chức cho cán bộ, đảng viên còn lại học tập. Đến nay, việc tổ chức học tập bằng hình thức trực tuyến và theo phương thức truyền thống đã triển khai, quán triệt cho 43.297 đảng viên, đạt 98,3% và 43.495 quần chúng.

Việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được các cấp ủy đặc biệt quan tâm, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát việc xây dựng chương trình hành động, nội dung bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết và Chương trình hành động của BCH  Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII phù hợp tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân và thời gian hoàn thành nhiệm vụ theo sự phân công. Sau khi dự thảo, các cấp ủy tiến hành thảo luận và lấy ý kiến góp ý bổ sung, hoàn chỉnh chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Việc tổ chức thảo luận được các cấp ủy thực hiện dân chủ, trách nhiệm, đã có nhiều ý kiến đóng góp với tinh thần trách nhiệm cao, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và đề xuất những giải pháp mang tính khả thi cao, đảm bảo Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Qua tổng hợp ý kiến bằng hình thức phiếu và thảo luận trực tiếp tại hội nghị, cho thấy hầu hết cán bộ, đảng viên thống nhất cao với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra. Các đại biểu cho rằng, Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII đã quyết định nhiều nội dung rất quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đưa nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững và toàn diện về kinh tế, xã hội và môi trường; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế gắn với giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Đây là những vấn đề có ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng đặc biệt, quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới. Đặc biệt, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII một lần nữa thể hiện sự quyết tâm của toàn Đảng trong việc đấu tranh, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Nhìn chung, việc tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh đã được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng yêu cầu về nội dung, thời gian theo kế hoạch đề ra và xây dựng chương trình hành động của cấp mình thực hiện Nghị quyết sát với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; việc bố trí thời gian hợp lý cho việc học tập, nghiên cứu, thảo luận, viết thu hoạch và góp ý chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được quan tâm chỉ đạo; đặc biệt, đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo việc triển khai học tập Nghị quyết và chủ trì xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở cấp mình sát với thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong học tập, các cấp ủy phân công các đồng chí ở các Ban Xây dựng Đảng, cấp ủy viên tham dự học tập tại các điểm cầu cấp xã để kiểm tra, nhắc nhở, đánh giá kết quả học tập khi kết thúc lớp học. Qua đó, cán bộ, đảng viên tham dự học tập Nghị quyết với tinh thần nghiêm túc, chất lượng, nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết, từ đó liên hệ trách nhiệm của bản thân. Nhiều đảng viên đã thảo luận sôi nổi, có nhiều ý kiến phân tích, làm rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra. Cán bộ, đảng viên sau khi được học tập Nghị quyết đều viết bài thu hoạch, nội dung bài thu hoạch thể hiện rõ nhận thức về thực trạng, những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp và đề xuất các biện pháp cụ thể để việc triển khai thực hiện Nghị quyết đạt kết quả thiết thực. Việc xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết sát với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

NGUYỄN ÚT

.
.
.